Nadaljnje prejemanje


Z odločbo se Zoisova štipendija vlagatelju dodeli do zaključka trenutnega izobraževalnega programa oziroma stopnje izobraževanja. Po zaključku tega izobraževanja (na primer: prehod iz srednje šole na fakulteto) pa se štipendisti ponovno potegujejo za štipendijo z ostalimi vlagatelji.

Zoisov štipendist mora nato vsako leto konec šolskega oziroma študijskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko oziroma študijsko leto, če želi neprekinjeno prejemati štipendijo, pri čemer mora izkazati:


DIJAKI

ŠTUDENTJE


POGOJI ZA NADALJNJE 

PREJEMANJE


vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

Vloga za nadaljnje prejemanje za 2019/2020*

*V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.


Nadaljnje prejemanje za štipendiste, ki so štipendijo pridobili     pred šolskim/študijskem letom 2013/2014

Informacije spodaj veljajo le za tiste štipendiste, ki so pridobili Zoisovo štipendijo pred oziroma vključno s šolskim/študijskem letom 2013/2014.

Vloge za nadaljnje prejemanje štipendistov, ki so prejeli štipendijo pred šolskim/študijskim letom 2013/2014, se obravnavajo po določbah starega zakona (ZŠtip) vse do zaključka njihovega izobraževalnega programa na trenutni stopnji. Sklad vsako leto v mesecu juniju objavi javni poziv, kjer je objavljena vloga za nadaljnje prejemanje in tudi določen rok za oddajo le-te. 

Do nadaljnjega prejemanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev: 

  • povprečna ocena - dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50 ali 
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 
  • izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.


Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini, kot jo določa stari zakon, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna Zoisova štipendija za te štipendiste znaša 67,64 EUR za dijake in 104,22 EUR za študente oziroma v primeru izobraževanja v tujini 135,27 EUR za dijake in 208,45 EUR za študente. 

K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

  • za vrsto in področje izobraževanja v višini 31,04 EUR; 
  • za učni oziroma študijski uspeh v višini 21,05 EUR za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 38,81 EUR za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več; 
  • za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 87,58 EUR; 
  • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 52,11 EUR.

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:ZAKONODAJA, ki se se uporablja za Zoisove štipendije, dodeljene v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali prej, in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si Vsi kontakti