Postopek uveljavljanja pravice


Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka vloži njegov zakoniti zastopnik oziroma po polnoletnosti upravičenec sam.

Zahtevo se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer:

K zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine je treba priložiti:

  • dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina (sodba, sklep sodišča …);
  • obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi preživnine;
  • dokazilo, da je upravičenec oziroma zakoniti zastopnik uveljavljal plačilo preživnine, kot je predlog za izvršbo, sklep sodišča o izvršbi ali pa se navede, da je bila vložena popolna vloga za izterjavo preživnine iz tujine in bo sklad sam preveril datum vložitve popolne vloge. Iz navedenih dokazil mora biti razvidno, da postopek izvršbe teče že tri mesece oziroma, da je bil neuspešno končan iz razlogov, ki niso na strani upnika;


  • otrok, starejši od 18 let, mora predložiti tudi potrdilo o šolanju;
  • priložijo se lahko tudi druga potrdila, ki se nanašajo na pridobitev pravice do nadomestila preživnine; 
  • sklad je tudi osrednji, sprejemni in posredovalni organ za mednarodno izterjavo preživnin. Vse informacije najdete na povezavi o izterjavi preživnine iz tujine.  

POMEMBNO! Uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine za otroke, ki so starejši od 18. let

  • Otroci, ki so starejši od 18 let in na dan uveljavitve zakona, ne prejemajo nadomestila preživnine pri skladu, bodo za pridobitev pravice do nadomestila preživnine morali vložiti na sklad novo vlogo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti bo predpisalo obrazec in navodila za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine za otroke, ki so starejši od 18 let. Takoj, ko bodo navodila in obrazec objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, jih bomo objavili tudi na spletni strani sklada.
  • Za otroke, starejše od 18 let, ki pa na dan uveljavitve zakona že prejemajo nadomestilo preživnine, bo sklad po uradnem postopku ugotovil, ali še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do nadomestila preživnine ter jih pozval, da sodelujejo v postopku.

Zahtevo s prilogami se pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani