Nagrada za preseganje kvote

Nagrada za preseganje kvote je vzpodbuda, do katere je upravičen delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto. Prav tako delodajalec, ki zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene invalide, ter samozaposleni invalid. Pogoj je, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.

Do nagrade za preseganje kvote niso upravičeni neposredni in posredni proračunski uporabniki.


Splošno in pogoji 

Kot oblika spodbujanja zaposlovanja invalidov je za delodajalce, ki presegajo kvoto (razen za proračunske uporabnike), ob izpolnitvi zakonskih pogojev, predvidena nagrada zaradi preseganja kvote. Delodajalci presegajo kvoto, če zaposlujejo več invalidov, kot je določeno s kvoto. Prav tako delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in imajo zaposlene invalide, in pa samozaposleni invalidi. Pogoj, da so lahko upravičeni do nagrade za preseganje kvote je, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, ali njegovem pravnem predhodniku. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen do nagrade za preseganje kvote, lahko pa ga všteva v kvoto.

Višina nagrade znaša 20 % minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Pravica se prizna največ za en mesec pred vložitvijo vloge. Nagrada se prizna za največ 12 zaporednih mesecev, po tem je vlogo potrebno ponovno oddati. Vloge za obdobje, ko je delodajalcu pravica že priznana, ni mogoče ponovno oddati.


Kronološko načelo

Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kot je določeno za njihovo dejavnost, morajo pri uveljavljanju finančnih vzpodbud upoštevati kronološko načelo. To pomeni, da se invalidi vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti. V kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.


Upravičenec in postopek 

Vlogo za priznanje pravice do nagrade za preseganje kvote lahko vloži delodajalec, ki je do tega upravičen. Vloga se lahko vloži do 20. v mesecu za pretekli mesec. O vlogi odloči sklad, upoštevaje določbe ZZRZI in Uredbo o določitvi kvote ter druge veljavne predpise. Vloga se vloži in odločba izda preko SVZI.net. V postopku veljajo določbe ZUP, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI.


Zahtevek 

Zahtevek za izplačilo nagrade po izdani odločbi odda delodajalec, in sicer izključno elektronsko preko SVZI.net. Zahtevek lahko vloži najpozneje v dveh mesecih od izteka zadnjega dneva meseca, za katerega uveljavlja izplačilo nagrade. Izplačilo se lahko uveljavlja za mesece preseganja kvote. Sklad nagrado izplača praviloma v 30 dneh od prejema zahtevka za izplačilo.

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbude, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z Zakonom o davčnem postopku (ZdavP) in o tem pisno obvesti delodajalca. Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost izplačila, in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude ter zamudnih obresti skladno z ZDavP od dneva prejema vzpodbude do vračila.

Nadzor nad porabo nagrad iz 75. člena tega zakona izvaja komisija, ki jo imenuje MDDSZ.


V pomoč vam bodo morda tudi pogosta vprašanja in odgovori glede nagrade za preseganje kvote

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani