Upravičenost otroka do nadomestila


Do nadomestila preživnine je upravičen tisti otrok, ki:

 • mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje;
 • je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti;
 • po 15. letu, če ni v delovnem razmerju; 
 • po 18. letu, če se redno šola in ni v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb*;

*Ob tem velja pojasniti, da so starši otroka dolžni preživljati do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, so dolžni preživljati le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija, otroka, ki je vpisan v visokošolski študij, pa le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa. Za vse veljajo pogoji, da se redno šolajo, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Če študijski program traja več kot štiri leta, se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

 • v kolikor ima vložen predlog za izvršbo in izvršba traja več kot dva meseca ali pa izvršba ni bila uspešna iz razlogov, ki niso na strani upnika, ali preživninski zavezanec živi v tujini in je bila vložena zahteva za izterjavo preživnine iz tujine, ki se prav tako vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, lahko v postopku vlagatelj to izkaže in bo sklad odločal, brez da bi pozval preživninskega zavezanca, da se izjavi o neplačanih preživninah. Predhodna izvršba od 1. 9. 2022 ni več pogoj za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, vendar v tem primeru preživninski zavezanec sodeluje v postopku, saj mu mora biti dana možnost, da izkaže plačila preživnine.

Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka do 18. leta vloži njegov zakoniti zastopnik. Po polnoletnosti vloži zahtevo upravičenec do preživnine.

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:

 • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
 • je oddan v rejništvo,
 • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega 26. leta starosti.

Pravica do nadomestila preživnine preneha: 

 • na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika oziroma po 18. letu na zahtevo upravičenca,
 • na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je vplačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma finančna sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je preživninsko odgovornost prevzel dolžnikov dolžnik,
 • če niso več izpolnjeni pogoji za pravico  do nadomestila preživnine.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani