Upravičenost otroka do nadomestila


Do nadomestila preživnine je upravičen tisti otrok, ki:

 • mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje;
 • je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti in
 • še ni star 18 let,
 • ima vložen predlog za izvršbo, star najmanj tri mesece, ali pa izvršba ni bila uspešna. Če preživninski zavezanec živi v tujini, je treba vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, ki se prav tako vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka vloži njegov zakoniti zastopnik.

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:

 • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
 • je oddan v rejništvo,
 • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta oziroma do 18. leta, če otrok ni v delovnem razmerju.

Pravica do nadomestila preživnine preneha: 

 • na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
 • na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je vplačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma finančna sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je preživninsko odgovornost prevzel dolžnikov dolžnik,
 • če niso več izpolnjeni pogoji za pravico  do nadomestila preživnine.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani