Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Vzpodbude

Z namenom spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje sklad na vlogo stranke vodi postopke o priznanju pravice do vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Na podlagi priznane pravice in oddanega ter odobrenega zahtevka izplačuje sredstva iz naslova odobrene vzpodbude. Sklad izplačuje tudi sredstva za prilagoditev vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida.


Finančne vzpodbude:

  • nagrade za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
  • subvencije plač invalidom,
  • plačilo stroškov podpornih storitev,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov.


Postopek uveljavljanja pravic

Stranka glede na pogoje in merila ZZRZI ter Uredbe o določitvi kvote in drugih veljavnih predpisov vloži vlogo. Glede postopka odločanja o pravici se uporabljajo določbe Zakona o upravnem postopku, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena v ZZRZI. Zahtevki, odločbe in pritožbe so takse prosti.

Sklad financira tudi prilagoditev vozil zaposlenih in samozaposlenih invalidov, ne vodi pa postopka odločanja o priznanju te pravice.


Invalidi

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide, skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje (to je z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo podatka o invalidnosti na ZZZS in zavod potrdi vpis le-tega v evidenco), in so zaposleni za najmanj 20 ur tedensko.

V skladu z ZZRZI in Uredbo o določitvi kvote delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje, ne morejo uveljavljati njihovega vštevanja v kvoto, niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih. Status invalida in pravilna prijava v zavarovanje kot invalida sta pogoj tudi za priznanje posamezne vzpodbude.


Vračilo neupravičeno izplačanih vzpodbud

Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost, in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude in zamudnih obresti od dneva prejema vzpodbude do vračila.


Pobot

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbud, se izvede pobot in se delodajalca o tem obvesti.


Državne pomoči, pravilo »de minimis« in kumulacija kot tudi posamezne vzpodbude so podrobneje opisani v nadaljevanju. 


Novice

Uspešna spletna delavnica o nagradah za preseganje kvote in oprostitvi plačila prispevka

Danes so sodelavke iz Oddelka za spodbujanje zaposlovanja invalidov uspešno izvedle spletno delavnico o nagradah za preseganje kvote in oprostitvi plačila prispevka....

Zaposlitveni dogodek za osebe s statusom Zavoda RS za zaposlovanje – OS Ptuj

Sklad je 16. 4. 2024 na Zaposlitvenem dogodku za osebe s statusom Zavoda RS za zaposlovanje – OS Ptuj predstavil kvotni sistem in spodbude za zaposlovanje invalidov....

Obveznost plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote - obvestilo o vročitvi odločbe

V četrtek, 14. 3. 2024, je sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitev odločb o obveznosti plačila prispevka za invalide pod kvoto za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Javna sredstva za sanacijo škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023

Delodajalcem, ki presegate kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev (vodenih na kontu 96), tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023....

S prilagoditvijo delovnega mesta do lažje organizacije dela za zaposlene z invalidnostjo

Eden od ukrepov za spodbujanje zaposlovanja ljudi z invalidnostjo in ohranjanje delovnih mest zanje, je plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta. Predstavljamo vam primer dobre prakse iz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju — IRSSV), ki je s pomočjo sredstev iz naslova naših vzpodbud, namestil sedežni stopniščni vzpenjalnik na stopnišču iz pritličja v kletne prostore in s tem omogočil gibalno oviranim osebam dostopnost do sejne sobe....

Tudi sklad sodeloval na okrogli mizi Povratek na delu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se je odzval povabilu Združenja Europa Donna in v sredo, 31. maja 2023, sodeloval na okrogli mizi Povratek na delo. Na okrogli mizi je beseda tekla o problematiki vračanja na delo po dolgotrajnem bolniškem staležu....

O vzpodbudah za zaposlovanje invalidov tudi na dogodku OZS

Na dogodku OZS sta Aleksandra Kuhar ter Anja Pišek iz Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov predstavili kvotni sistem in vzpodbude za zaposlovanje invalidov....

Prikaži več rezultatov (4)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani