Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Vzpodbude

Z namenom spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje sklad na vlogo stranke vodi postopke o priznanju pravice glede vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Na podlagi priznane pravice in ustreznega zahtevka izplačuje sredstva oziroma finančne vzpodbude. Sklad izplačuje tudi sredstva za prilagoditev vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida.


Finančne vzpodbude:

  • nagrade za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
  • subvencije plač invalidom,
  • plačilo stroškov podpornih storitev,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov.


Postopek uveljavljanja pravic:

Stranka glede na pogoje in merila ZZRZI in Uredbe o določitvi kvote ter drugih veljavnih predpisov vloži vlogo. V postopku odločanja o pravici se uporabljajo določbe Zakona o upravnem postopku, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena v ZZRZI. Zahtevki, odločbe in pritožbe so takse prosti.

Sklad financira tudi prilagoditev vozil zaposlenih in samozaposlenih invalidov, ne vodi pa postopka odločanja o priznanju te pravice.


Invalidi:

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide, skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje, z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo podatka o invalidnosti na ZZZS, ki so zaposleni za najmanj 20 ur tedensko.

V skladu z ZZRZI  in Uredbo o določitvi kvote delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje, ne morejo uveljavljati njihovega vštevanja v kvoto, niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih. Status invalida in pravilna prijava v zavarovanje kot invalida sta pogoj tudi za priznanje posamezne vzpodbude.


Vračilo neupravičeno izplačanih vzpodbud:

Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost, in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude in zamudnih obresti od dneva prejema vzpodbude do vračila.


Pobot:

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbud, se izvede pobot in se delodajalca o tem obvesti.


Državne pomoči, pravilo »de minimis« in kumulacija kot tudi posamezne vzpodbude so podrobneje opisani v nadaljevanju. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani