Pogosta vprašanja in odgovori

Pogoj po ZJSRS je, da ste za terjatev iz naslova preživnine vložili predlog za izvršbo na sodišče in da postopek traja že tri mesece oziroma je neuspešno zaključen (1. odstavek 21. c. člena ZJSRS določa, da otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece).

Svetujemo vam, da v primeru, ko želite, da otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine, vložite izvršbo na sodišče in v primeru, da postopek ne bo zaključen v treh mesecih (da v tem času ne bo prišlo do poplačila že v sami izvršbi), vložite zahtevo na sklad. Seveda pa preverite ali so ostali zakonski pogoji izpolnjeni.


V primeru, da preživninski zavezanec biva v tujini in v Sloveniji nima premoženja, vložite predlog za izterjavo preživnine iz tujine na pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na pristojnem ministrstvu se tudi pozanimajte, katero dokumentacijo morate priložiti predlogu ter v kakšni obliki. Ministrstvo vam bo izdalo potrdilo, da ste predlog vložili, ki je tudi dokazilo za sklad, da ste sprožili ustrezen postopek. Po preteku treh mesecev, bo s tem izpolnjen pogoj po 21.c členu ZJSRS, ki pravi, da otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece ter po 2. odstavku tega člena, ki določa, da v primeru, da preživninski zavezanec biva v tujini, je potrebno v skladu z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podati pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.

Sklad ne poravnava obveznosti za nazaj, temveč pridobi otrok pravico od naslednjega meseca, ko zakoniti zastopnik oziroma upravičenec vloži zahtevo na sklad, seveda ob pogoju, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za priznanje pravice. Sklad nato v primeru, da nadomestilo otroku prizna, izplačuje nadomestilo na podlagi izvršljive odločbe, do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Pogoj za pridobitev pravice iz naslova nadomestila preživnine je, da obstaja veljaven izvršilni naslov, v katerem je določena preživnina. Veljaven izvršilni naslov je sodba, začasna odredba ali dogovor o preživljanju, sklenjen pri centru za socialno delo. V vašem primeru otrok tako ne bi bil upravičen do nadomestila preživnine.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani