Kompetenčni centri 2.0

V obdobju 2017 – 2018 je bilo podprtih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so vključevali kar 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. 

Kompetenčni centri znotraj projekta KOC 2.0 so bila partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je bil zviševati usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so bili izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.


Podprti so bili naslednji kompetenčni centri:


 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG)

Je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo. Za čas trajanja podjetja so dosegli 4056 vključitev.

 • Kompetenčni center za tovarne prihodnosti (KOC za tovarne prihodnosti) 

Cilj vzpostavite KOC-a za tovarne prihodnosti je bil razviti, izdelati in izvajati kompetenčni model za področje uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese ter oblikovati pobude za spremembo poklicnih standardov in izobraževalnih programov za ključne poklice. Za čas trajanja podjetja so dosegli 2.105 vključitev.

 • Kompetenčni center za trajnostni turizem (KOC Trajnostni turizem) 

Naslavljal fokusna področja kot jih za področje trajnostnega turizma opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije. Za čas trajanja podjetja so dosegli 3715 vključitev.


 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC KOR) 

Cilj je bil okrepiti ključne kompetence pri najbolj vitalnih kadrih v panožnih podjetjih in definirati kompetence za profile zaposlenih, ki so najbolj pomembni za nemoten razvoj in rast panoge. Za čas trajanja podjetja so dosegli 1630 vključitev.

 • Kompetenčni center za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE 2) 

Cilj je bil krepiti ključne kompetence prihodnosti, pomagati pri dvigovanju dodane vrednosti in zagotavljanju konkurenčnega položaja podjetij na trgu na področju kemijske industrije. Za čas trajanja podjetja so dosegli 3889 vključitev.

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC KVA) 

Partnerstvo so večinsko sestavljala podjetja s področja vodo oskrbe in čiščenja odpadnih voda. Za čas trajanja podjetja so dosegli 3086 vključitev.


 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0)

Je bil usmerjen v razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0. Kot cilj so si zadali zvišati usposobljenost na ključnih delovnih mestih v podjetjih, ki zasedajo 5 skladnih panožnih profilov v celotnem življenjskem ciklu izdelka iz panoge. Za čas trajanja podjetja so dosegli 2985 vključitev.

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu (KOC KROG) 

Vključevali so podjetja, ki delujejo pretežno v vertikalni verigi recikliranja, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke, to je težnja k minimalni količini odpadkov oz. nič odpadkov. Za čas trajanja podjetja so dosegli 3191 vključitev.

 • Kompetenčni center za področje logistike (LOGINS) 

Je bil odgovor na potrebe podjetij, ki so združena v panogo logistike s področja razvoja ustreznih znanj in veščin za uspešno poslovanje. Ključni prispevek operacije je zagotovitev vseh, na mednarodno primerljivem nivoju, zahtevanih strokovnih znanj zaposlenih. Za čas trajanja podjetja so dosegli 2790 vključitev.


 • Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS)

Segment pametnih mest ima veliko globalno – tržni potencial za izkoriščanje informacijsko komunikacijskih tehnologij. V konzorciju so bila povezana podjetja, ki aktivno pokrivajo vse segmente globalnega trga pametnih mest in skupnosti. Za čas trajanja podjetja so dosegli 2084 vključitev.

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC hrana (KOC Hrana)

Zadali so si cilj, da slovensko agroživilstvo v ključnih ekonomskih agregatih dohiti verige razvitejšega dela Evropske unije. Ključni izziv je bil, kako spodbuditi večje število MSP in celotnih verig k vzpostavitvi poslovnega modela, ki se osredotoča na pomen razvoja integriranih izdelkov ter storitev. Za čas trajanja podjetja so dosegli 2403 vključitev.


V okviru razširitve programa je bilo v letu 2018 vzpostavljenih še 6 dodatnih kompetenčnih centrov. Razširitev programa se je izvajala od 1. 6. 2018, do 31. 10. 2018. 

Podprti so bili sledeči kompetenčni centri:


 • Kompetenčni center - KOC Bio-Pharm

Projekt je povezal podjetja iz področij biotehnologije in farmacije. Cilj je bil pomagati pri izzivih s katerimi se podjetja z močno razvojno raziskovalno dejavnostjo srečujejo, kot so nerazvit trg dela, potreba po konstantnem izobraževanju zaposlenih in pomanjkanje mehkih veščin pri tehnično sicer odlično izobraženih kadrih. Za čas trajanja projekta so realizirali kar 909 vključitev.

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju smučarskih centrov (KOC - SC)

Sodelovala so podjetja iz žičničarske dejavnosti, ki so vključevala tudi urejanje smučišč in ki so potrebovala nova znanja za izvajanje dejavnosti na tak način, da je zagotovljena optimalna storitev za končnega uporabnika (smučarja, pohodnika, kolesarja, izletnika), ob zagotavljanju zahtev trajnostnega razvoja. Za čas trajanja projekta so realizirali 585 vključitev.

 • Kompetenčni center KoC Kontesa II

Je bilo partnerstvo podjetij, ki ponujajo rešitve na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki kot celota zaobjemajo rešitve za vzpostavitev pametnih omrežij, IT platform ter produktnih rešitev, ki omogočajo vzpostavitev nastanka pametnih mest. Za čas trajanja projekta so realizirali 743 vključitev.

 • Razvoj kadrov za napredek na področju kovinskih materialov in predelovalne industrije (KOC MAT)

Opredelili so temeljne kompetence ključnih zaposlenih v proizvodnji kovinskih izdelkov in metalurgiji, da bodo zaposleni uspešno obvladovali razvoj naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije. Za čas trajanja projekta so realizirali 585 vključitev. Za čas trajanja projekta so realizirali 821 vključitev.

 • Kompetenčni center - KOCTEH2018

KOC je nastal z namenom vzpostavitve partnerstva med podjetji s področja tehničnega varovanja, cilj je bil dvigniti kompetence kadrom kot so pooblaščeni inženirji VS, nadzorniki, menedžerji, varnostniki in komercialisti. Za čas trajanja projekta so dosegli 453 vključitev.

 • Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP) 

Glavni namen projekta je bil razviti ključne kompetence zaposlenih v tovarnah prihodnosti, da sledijo hitrim globalnim spremembam. Partnerstvo je sestavljalo slovenska podjetja aktivna na področju transformacije v pametne tovarne. Za čas trajanja projekta so dosegli 307 vključitev.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani