Evropska sredstva


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 7. 2016 potrdila program »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 20162020«

 

Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oz. vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj.  

 

Cilji programa:

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov študentom omogočiti podporo za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva ter
  • vključiti vsaj 4559 dodiplomskih in podiplomskih študentov ter 1530 strokovnih delavcev.


Skupna vrednost programa znaša 11.635.195,81 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 9.308.156,66 EUR (80 %) in
  • pripadajoča slovenska udeležba 2.327.039,15 EUR (20 %).


Program  se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. 


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani