KOC 2012-2015

12 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov je začelo z delovanjem 1. 2. 2013 (do avgusta 2015) na naslednjih področjih: dizajn, trajnostna gradnja - inženirji in izvajalci, upravljanje z odpadki, papirništvo, lesarstvo, logistika, varnost in trgovina. 

 

DIZAJN

Kompetenčni center za integracijo oblikovanja kot strateškega dejavnika konkurenčnosti  

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Več: http://www.design-management.si/

Predstavitvena brošura

                                                                               
TRAJNOSTNA GRADNJA 

Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije - za trajnostno prihodnost 

KoC za trajnostno prihodnost je združeval 19 partnerjev, od tega 18 podjetij iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske in Dolenjske regije. Večina partnerjev je delovalo v dejavnosti specializirana gradbena dela (F43). Seveda pa ne gre spregledati tudi pomena in vpliva partnerskih podjetij, ki kot glavno dejavnost izvajajo projektiranje, gradnjo stanovanjskih in večstanovanjskih hiš, proizvajanje materialov ipd.  

Več: http://www.trajnostna-gradnja.si/, 

Poročilo z delavnice o inovativnosti

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v inženirski stroki na področju trajnostne gradnje  

Projekt Kompetenčni center Trajnostna gradnja (katerega vodilna partnerja sta podjetje DRI, upravljanje investicij, d.o.o. in SGS Slovenija d.o.o.) je inženirski konzorcij, ki je s strani države pridobil sredstva za sistematično usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Ključni namen vseh 16 partnerskih podjetij, ki so se povezala, je dvig znanja in sposobnosti (t.i. kompetenc) zaposlenih v inženirski stroki (s fokusom na področju trajnostne gradnje), s ciljem razvijanja večje konkurenčnosti vključenih podjetij v prihodnje. 

Več: http://www.gradimo-trajno.si/ 

                                                               
RAVNANJE Z ODPADKI 

Kompetenčni center EKO-PROFILI za razvoj kadrov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin 

Namen projekta KOC EKO PROFILI je znižati primanjkljaj kompetenc zaposlenih v partnerskih podjetjih za učinkovito izvajanje dela, s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in uspešnost vključenih podjetij. Kompetence zaposlenih bomo krepili z različnimi usposabljanji, prilagojenimi specifičnim potrebam podjetij in posameznikov, v katere bo vključenih 572 oseb, kar znaša skoraj polovico zaposlenih (48 %) v partnerskih podjetjih.  

Več: http://www.fundacija-prizma.si/index.php/razvoj-kadrov-za-podjetja?id=38

Povzetek - zaključni dogodek,Zbornik - konferenca,

                                                                     
TRGOVINA  

Kompetenčni center trgovine na debelo KOC-TED  

Trgovina na debelo je panoga, ki se v času recesije srečuje s številnimi ovirami: z zmanjševanjem povpraševanja s strani realnega sektorja in s strani državnih institucij, s plačilno nedisciplino in s povečevanjem stroškov transporta. Drugačne razmere poslovanja terjajo tudi drugačne kompetence zaposlenih. Znanja, ki so v preteklosti popolnoma zadoščala za uspešno poslovanje, ne zadostujejo več za soočanje z novimi izzivi. Potrebna je prenova celotnega sistema organiziranja, ki bo omogočal optimiziranje stroškov poslovanja (zmanjševanje zalog, optimizacija transporta, uvajanje e-poslovanja) ter preusmeritev načina poslovanja.  

Več: http://koc-trgovina.si/

VIDEO PREDSTAVITEV 

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v trgovini 

Kompetenčni center je delil znanje in spodbujal sistematični razvoj. Izdelan je bil model kompetenc, model odličnega zaposlenega in hišna metoda za merjenje ravnanj in obnašanj pri delu (360° pogled na razvitost kompetenc). To je ključ do načrta izobraževanj, odkritega odnosa z vsakim zaposlenim in priložnost za uresničitev njegovih potencialov.  

Več: http://www.koc-tus.si/ 

 

LOGISTIKA

Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki  

Logistika, vezana na pomorski in kopenski promet blaga skozi tovorno pristanišče Koper, je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Obalno – Kraški regiji z velikimi razvojnimi učinki za celotno slovensko gospodarstvo. Logistika je predvsem storitvena dejavnost, zato so usposobljenost, zavzetost in prilagodljivost kadrov izjemnega pomena pri ohranjanju konkurenčnosti na mednarodnih trgih.  

Več: http://www.koc-logistika.si, Poročilo z zaključnega dogodka  

 

Kompetenčni center za področje logistike LOGINS,  

V partnerstvo so se povezala podjetja, ki že vrsto let delujejo na področju logistike in transporta. Dejavnosti kopenskega prometa in cevovodnega transporta doma in v tujini, prevoz blaga s tovornimi vozili in javni prevoz potnikov z avtobusi so osnovne dejavnosti vseh vključenih podjetij.  

Več: http://www.logins.si/ 

 

INDUSTRIJA
Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu oziroma KOCles, kot ga na kratko imenujemo, je združeval 19 lesarskih podjetij in Zavod lesarski grozd. Povezali so se z namenom, da vzpostavijo infrastrukturo in model trajnostnega usposabljanja in razvoja kadrovskih virov, v prvi fazi za potrebe partnerjev KOCles, kasneje pa so k sodelovanju povabili tudi druga panožna podjetja. Zavedali so se, da so znanje, usposobljenost in kompetentnost kadrov ključni temelji konkurenčnosti v mednarodnem poslovnem okolju. 

Več: http://www.kocles.si/

Brošura ob zaključku projekta  

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji  

Inštitut za Celulozo in papir je kot vodilni partner v projekt povezal 20 podjetij.  Projekt je bil nujen za vzdrževanje konkurenčnosti papirne in papirno predelovalne industrije v Sloveniji in predvsem na tržišču celotne Evrope. Slovenska papirna in papirno predelovalna industrija je predvsem izvozno naravnana, kar pomeni hudo konkurenco s strani evropskih papirnic, ki niso le bolje opremljene, temveč imajo še vedno podporo matičnih držav pri izobraževanju kadra, ki ga zaposlujejo. V Sloveniji pa na nobenem nivoju javnega izobraževalnega sistema ne obstaja izobraževanje za papirniške strokovnjake.  

Več: http://kocpi.gzs.si/slo

Brošura ob zaključku dogodka 


KC Proizvodnja pijač   

Kompetenčni center Proizvodnja pijač je projekt, ki je vključeval 18 podjetij s področja industrije proizvodnje pijač, katerih skupni cilj je bil dvig usposobljenosti zaposlenih in spodbujanje pretoka znanja v panogi. Partnerji so delovali na področju proizvodnje piva, vina, brezalkoholnih in žganih pijač ter mineralnih vod.  

Več: http://www.kc-pijace.si/   

   

VARNOST

Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja (KCIVO) 

Glavni namen projekta je bil teoretično in praktično usposobiti ter dvigniti raven znanja na področju zagotavljanja varnosti in zaščite za posamezne profile poklicev v zasebnem varovanju z obdobnimi, internimi, specialističnimi in drugimi oblikami izpopolnjevanja in usposabljanja. Z usposabljanji so utrjevali in nadgrajevali veščine, spretnosti in praktično izvajanje posameznih ukrepov varnostnega osebja, saj le – ti pri opravljanju svojega dela posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine.  

Več: http://www.kcivo.si/ 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani