Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)

Pridobljena izobrazba danes predstavlja le odskočno desko pri iskanju zaposlitve, zato je potrebno, da mladi že v času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in posledično kompetence, znanja in veščine, ki so potrebne, da se lahko po koncu študija vključijo v delo. Kreativnost, inovativnost, sposobnost  reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge specifične kompetence so znanja, ki jih lahko mladi pridobijo z delom na posameznih projektih, opravljanjem praktičnega dela oz. delovne prakse in drugimi aktivnostmi, ki potekajo med izobraževalno sfero in gospodarstvom. Slednje omogoča mladim, da se že v času šolanja spoznavajo z delovnim procesom delodajalca, se pod vodstvom mentorja vključujejo na posamezna področja in na ta način poglabljajo teoretična in praktična znanja.

Namen programa je bil z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj študentov in sicer z vključitvijo v projekte, ki se ga izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki so jim omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. 

Cilji    programa so bili: 

- izvedba najmanj 180 projektov;  

- vključitev 1430 dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija; 

- izvedba najmanj 5 promocijskih dogodkov.  

V okviru programa sta bila objavljena dva javna razpisa. Na javni razpis so se lahko prijavili visokošolski zavodi  v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bili vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Prvi javni razpis je bil v Uradnem listu RS št. 94/13 objavljen 15. 11. 2013, drugi javni razpis pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 81/14 dne, 14. 11. 2014.  

Izvedene projekte v letu 2015/2016 najdete na: http://pkp.sklad-kadri.si/

  

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani