Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)

Pridobljena izobrazba danes predstavlja le odskočno desko pri iskanju zaposlitve, zato je potrebno, da mladi že v času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in posledično kompetence, znanja in veščine, ki so potrebne, da se lahko po koncu študija vključijo v delo. Kreativnost, inovativnost, sposobnost reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge specifične kompetence so znanja, ki jih lahko mladi pridobijo z delom na posameznih projektih, opravljanjem praktičnega dela oziroma delovne prakse in drugimi aktivnostmi, ki potekajo med izobraževalno sfero in gospodarstvom. Slednje omogoča mladim, da se že v času šolanja spoznavajo z delovnim procesom delodajalca, se pod vodstvom mentorja vključujejo na posamezna področja in na ta način poglabljajo teoretična in praktična znanja.

Namen programa je bil z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki so se izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki so jim omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. 

Cilji programa so bili: 

- izvedba najmanj 180 projektov;  

- vključitev 1430 dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija; 

- izvedba najmanj 5 promocijskih dogodkov.  

V okviru programa sta bila objavljena dva javna razpisa. Na javni razpis so se lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Prvi javni razpis je bil v Uradnem listu RS št. 94/13 objavljen 15. 11. 2013, drugi javni razpis pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 81/14 dne, 14. 11. 2014.  

Izvedene projekte v letu 2015/2016 najdete na: http://pkp.sklad-kadri.si/

  

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.


Novice

S praktičnimi izkušnjami do prve zaposlitve

V študijskem letu 2019/2020 je v sklopu programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki ju izvajamo na skladu, več kot 1700 študentov pridobilo nova znanja, kompetence ter poznanstva, ki jim bodo omogočili lažji prehod na trg dela....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani