Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj (UIZ)

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ključni instrument razvoja kadrov. Delodajalec, ki skrbi za razvoj zaposlenih, prispeva k njihovi višji usposobljenosti in prilagodljivosti, krepi njihovo znanje, kompetentnost in pripadnost organizaciji ter prispeva k višji kakovosti dela in konkurenčnosti podjetij (oz. drugih organizacij) kot tudi k razvoju družbe temelječe na znanju.

Sklad je izvajal programe za sofinanciranje  usposabljanja zaposlenih s ciljem spodbujati večjo vključenost podjetij in posameznikov v nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanja s ciljem doseganja večje konkurenčnosti in prilagodljivosti zaposlenih.

Sofinanciranje se je izvajalo s podporo Evropskega socialnega sklada, z različnimi cilji oziroma stopnjami sofinanciranja ter pravili že od leta 2004, ko je program začel izvajati Zavod RS za zaposlovanje.

Praviloma se so krili upravičeni stroški udeležbe zaposlenih v podjetjih starih 50 let in več na programih usposabljanja, ki so jih izvajali zunanji izvajalci na območju Republike Slovenije in zunaj meja. Zunanji izvajalci v Sloveniji morajo imeti ustrezno registracijo dejavnosti za izobraževanje in/ali usposabljanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD).

 

Program je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani