Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 06 Oct 2021

Oktober, november 2021 - KOC šola projektnega vodenja

Si želite brezplačno pridobiti znanje iz priprave, upravljanja in vodenja evropskih projektov? Ne zamudite odlične priložnosti in se nam pridružite na KOC šoli projektnega vodenja, ki jo pripravljamo v sklopu Kompetentne Slovenije. Program je sestavljen iz 5 modulov. Zaželena je prisotnost na vseh terminih, če bodo prosta mesta, bo možna prijava tudi na posamezno delavnico. Vabljeni.

Kdaj:

 • 21. oktober 2021, med 9. in 14.30 uro
 • 28. oktober 2021, med 9. in 14.30 uro
 • 4. november 2021, med 9. in 14.30 uro
 • 11. november 2021, med 9. in 14.30 uro
 • 18. november 2021, med 9. in 14.30 uro

Kje: preko spleta

Delavnice so praktično naravnane in zahtevajo aktivno sodelovanje na vseh terminih delavnic, in vmesno samostojno delo z zagotovljenimi materiali s strani izvajalcev. Zaželena je prisotnost na vseh terminih, če bodo prosta mesta, bo možna prijava tudi na posamezno delavnico.

Vsebina posameznih modulov

INICIACIJA PROJEKTNE IDEJE:

• pristop TRIO, trije okvirji znanj trajnega črpanja evropskih sredstev,

• PM² - metodologija evropskega projektnega managementa

• življenjski cikel evropskega projekta, koncept in metoda Project Cycle Management,

• temelji snovanja projektne ideje,

• problemska analiza in SWOT analiza,

• identifikacija ustreznih evropskih in domačih politik in analiza primernih razpoložljivih ukrepov,

• umestitev in skladnost projektne ideje z usmeritvami in ukrepi evropskih politik.

IDENTIFIKACIJA IN NAČRTOVANJE PROJEKTNE IDEJE:

• koncept konzerviranja® projektne ideje, zasnova in elaborat projektne ideje,

• izdelava idejnega osnutka (ozadje, namen, cilji, aktivnosti, rezultati, učinki, ciljne skupine, projektni partnerji, deležniki,…),

• analiza logičnega okvirja (cilji, aktivnosti, rezultati, kazalniki, tveganja,..),

• skiciranje primernega projektnega partnerstva,

• izdelava terminskega načrta projektne ideje (gantogram),

• priprava preliminarnega finančnega načrta projektne ideje,

• identifikacija in vrednotenje trenutnega stanja, TRL (Technology Readiness Level) faze.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, IZRAZJE IN PROJEKTNI KONZORCIJ:

• izbira primernega razpisa in umestitev projektne ideje,

• razčlenitev razpisne dokumentacije,

• struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije,

• razjasnitev zahtev naročnika,

• razpisno izrazje, razlike in tolmačenje uporabljenih terminov,

• sestavljanje projektnega konzorcija,

• iskanje partnerjev, najučinkovitejši pristopi.

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA PROJEKTNEGA PREDLOGA:

• faze administrativnega, vsebinskega in finančnega načrtovanja projektov,

• logična strukturiranost projektne prijave,

• delovni sklopi, hierarhična zgradba,

• vsebinska konciznost projektne prijave,

• kategorije stroškov, upravičeni in neupravičeni stroški,

• modeli sofinanciranja projektov,

• detajlna finančna projekcija po kategorijah stroškov, aktivnostih in partnerjih,

• vizualna podoba projektne prijave in oblikovna atraktivnost,

• administrativna popolnost vloge pred oddajo.

OCENJEVANJE, POGAJANJA, IZVAJANJE IN UPRAVLJANJE TER ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA:

• temeljni pojmi integrativnega upravljanja, upravljanja obsega in vsebine projekta, finančnega upravljanja, upravljanja z viri in časom, tveganji in javnimi naročili,…

• postopek ocenjevanja projektov, ocenjevalni kriteriji,

• pogajanja z naročnikom in prilagajanje projektnega predloga, dopolnila,

• finančni načrt projekta in upravičenost stroškov projekta, upravljanje stroškovnega mesta,

• uporaba navodil in dokumentov za administrativno in finančno vodenje in poročanje,

• razumevanje pogodbenih določil pogodbe z naročnikom (evropsko komisijo), delovnega programa in konzorcijske pogodbe,

• organizacijska kultura, vzpostavitev organov upravljanja, upravljanje konzorcija, komunikacija znotraj konzorcija in izven,

• priprava internih dokumentov za administrativno in finančno vodenje ter obdobnih in končnih poročil za naročnika (evropsko komisijo), hramba dokumentov,

• finančno vodenje projekta z nadzorom nad porabo namenskih sredstev in odstopanja od proračuna,

• administrativne, vsebinske in finančne spremembe tekom projekta, dopolnitve pogodbe,

• letni in končni administrativni in vsebinski pregledi projektnega napredka s strani naročnika,

• redna in izredna finančna revizija projekta,

• uporaba računalniških orodij, dokumentnih repozitorijev in delo v oblaku.

Urnik modulov

 • 9.00 – 10.30: delavnica
 • 10.30 – 10.40: kratek odmor
 • 10.40 – 12.00: delavnica
 • 12.00 – 12.30: daljši odmor
 • 12.30 – 14.00: delavnica
 • 14.00 – 14.30: vprašanja

PRIJAVA NA KOC ŠOLO PROJEKTNEGA VODENJA

O izvajalcu

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 5.000 udeležencev.

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani