Novice / 31 Mar 2017

Izterjava preživninskih zahtevkov v tujini od 1.4.2017 dalje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na podlagi 8. odstavka 3. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 23/13, 84/16 in 12/17 – popr.) posredovalni organ v postopkih izterjave neplačanih preživnin v primerih, ko živi preživninski zavezanec ali preživninski upravičenec v drugi državi in opravlja to nalogo od 1. 4. 2017 dalje.

Preživninski upravičenec, ki živi v Republiki Sloveniji, se lahko v primeru, da mu preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, po pomoč pri izterjavi preživnine obrne na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Kontaktni podatki:

 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 • Dunajska cesta 21, p.p. 3561, 1116 Ljubljana
 • Telefon: (01) 4720 975 ali (01) 4720 990
 • Telefaks: (01) 4720 991
 • E-pošta: jpsklad(at)jps-rs.si
 • Spletna stran: http://www.jpi-sklad.si/
 • Najpogostejša pravna podlaga za uveljavljanje zahtevka za izterjavo preživnine v tujini je Uredba Sveta (ES) z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.

  Uredba se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom. Danska je z izjavo na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

  Preživninski upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik svojemu zahtevku za izterjavo preživnine priloži sledeče originalne ali notarsko overjene dokumente, ki morajo biti po sodnem tolmaču prevedeni v jezik države, kjer živi preživninski zavezanec:

 • pravnomočno in izvršljivo sodbo (zadostuje prevod do obrazložitve),
 • obvestila o uskladitvah preživnine, če je bila sodba izdana v Republiki Sloveniji,
 • točen izračun preživninskega dolga,
 • izračun zakonitih zamudnih obresti neplačanih preživnin (če preživninski upravičenec zakonite zamudne obresti želi uveljavljati),
 • izpisek iz rojstne matične knjige za preživninskega upravičenca,
 • potrdilo o šolanju za preživninske upravičence, starejše od 15 let,
 • mnenje centra za socialno delo za oprostitev plačila stroškov postopka izterjave preživnine iz tujine, če bi do njih prišlo,
 • številko transakcijskega računa, kamor naj se v primeru uspešne izterjave nakazujejo sredstva preživnine (fotokopija bančne kartice z obeh strani – prevod ni potreben).
 • Za izterjavo preživninskih zahtevkov zoper preživninske zavezance, ki prebivajo v državah, ki niso članice Evropske unije, se zahtevek za izterjavo preživnine v tujini vlaga na podlagi Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin z dne 23. 11. 2007, kjer pa je potrebno poleg prilog, ki so naštete v prejšnjem odstavku, priložiti prevod celotne sodbe oziroma druge odločbe, ki imajo podobno veljavnost ali učinek kot sodba.

  V primeru držav, ki niso podpisnice te Konvencije, pa se zahtevki za uveljavljanje preživnine vlagajo na podlagi Konvencije združenih narodov o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini.

  Kontakti

  Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

  Vsi kontakti
  Na vrh strani