Posamezniki / Novice / 31 Jan 2023

Januarja sklad delavcem izplačal 19.362,13 evrov

Na podlagi uveljavljanja pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca je sklad v torek, 31. januarja 2023, 5 delavcem izplačal sredstva v skupni vrednosti 19.362,13 evrov.

Do izplačila so upravičeni delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma postopka insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju. To velja tudi za delavce, kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostor, delo pa so na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljali (ali so ga običajno opravljali) na ozemlju Republike Slovenije.

Smatra se, da je delodajalec insolventen, če je nad njim začet stečajni postopek, če je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen ali pa je uveden postopek insolventnosti v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež.

Pogoji za pridobitev pravic:

  • da so v primeru stečaja delavci svoje pravice prijavili v rokih in na način, kot je to določeno v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju oziroma da so v primeru prisilne poravnave zahtevali varstvo svojih pravic v rokih in na način, določenih v predpisih, ki urejajo delovna razmerja.

Pravice, ki nastane ob prenehanju delovnega razmerja zaradi insolventnosti delodajalca, nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje. Za družinske člane delavca se štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelji, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Upravičenec pridobi pravice z dnem, ko mu preneha delovno razmerje, in sicer lahko pridobi sredstva v višini največ štirih in pol minimalnih plač.

Katere pravice lahko delavci uveljavljajo ob insolventnosti delodajalca in kakšen je postopek?

Sklad delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra, zagotavlja določene pravice. Uveljavljajo lahko pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Če je terjatev upravičenca do delodajalca večja od izplačila sklada, upravičenec razliko še naprej uveljavlja v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

Zahtevo za uveljavljanje pravic mora upravičenec vložiti najkasneje v 90 dneh od prenehanja delovnega razmerja pri pristojni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Vrste pravic, ki jih delavci oziroma upravičenci lahko uveljavljajo pri skladu:

  • neizplačane plače ali neizplačana nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela za obdobje treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja – največ tri minimalne plače,
  • nadomestilo plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu – največ polovica minimalne plače in
  • odpravnina v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja – največ ena minimalna plača.

Osnova za izračun pravic je minimalna plača, določena z zakonom na dan izdaje odločbe. Sklad pa od izplačil obračuna še davke in prispevke ter jih odšteje od bruto zneska pred končnim izplačilom upravičencu.

Seznam izplačil za januar 2023 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 28. februarja 2023. Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani