Dijaki / Novice / 14 Jun 2019

Nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice

Dijaki, ki štipendijo prejemajo od šolskega leta 2015/2016 morajo oddati vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Dijakom, ki so štipendisti od 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019, pa vloge ni treba oddati.

Dijaki, ki so pravico do štipendije za deficitarne poklice pridobili v šolskem letu 2015/2016, morajo oddati vlogo za nadaljnje prejemanje.

Dijaki, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2015/2016, morajo vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2019/2020, najkasneje do 31. 8. 2019.

Dijaki, ki so na podlagi 198. javnega razpisa v šolskem letu 2015/2016 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, morajo vsako leto najkasneje do konca tekočega šolskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za naslednje šolsko leto.

Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije:

Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2019/2020 vpisujejo v višji letnik praviloma istega izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije.

Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala. V primeru, da štipendisti vloge za nadaljnje prejemanje štipendije v šolskem letu 2019/2020 ne bodo vložili do 31. 8. 2019, jim bo pravica do štipendije mirovala do prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Dostopnost vloge:

Vloga je na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog:

Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendisti pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »ŠDP - 198. javni razpis«. Vloga mora biti podpisana s strani štipendista in zakonitega zastopnika (če je štipendist mladoletna oseba). Vlogi ni potrebno prilagati nobenih dokazil.

Rok za oddajo vlog:

Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2019/2020 morajo štipendisti vložiti najkasneje do 31. 8. 2019.

Dijakom, ki so štipendisti od 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019, vloge za nadaljnje prejemanje ni treba oddati.

Dijakom, ki pa so pridobili štipendijo za deficitarne poklice na podlagi 210. javnega razpisa v šolskem letu 2016/2017, na podlagi 230. javnega razpisa v šolskem letu 2017/2018 in na podlagi 250. javnega razpisa v šolskem letu 2018/2019, je bila pravica do štipendije dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Sklad bo podatke o vpisu za šolsko leto 2019/2020 pridobil po uradni dolžnosti iz uradne evidence, zato štipendistom ni treba pošiljati potrdila o vpisu, spričevala ali vloge na sklad.


Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani