Dijaki / Novice / 13 Jun 2022

Od 13. 6. dalje je možno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Od danes, 13. 6. 2022, do vključno petka, 23. 9. 2022, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je tudi letos januarja objavil javni razpis za štipendije za deficitarne poklice v vrednosti 3.675.000,00 EUR. Z razpisom spodbujamo k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendijo se lahko potegujejo bodoči dijaki, ki izpolnjujejo pogoje razpisa:

  • da so prvič vpisani v 1. letnik,
  • da so vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/2023 (seznam spodaj) ter
  • da bodo pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 13. 6. 2022, do vključno petka, 23. 9. 2022, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada. Prvič je možno oddati tudi elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 107,42 EUR.

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2022/2023:


Dvojezični izobraževalni programi:

24.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25.

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

26.

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

27.

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28.

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

29.

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

30.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Letošnji seznam deficitarnih poklicev se je dopolnil z dvema poklicema: izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij ter gastronomske in hotelske storitve.

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
  • je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.


Merila in izbirni postopek:

Sredstva razpisa zadostujejo za 1000 štipendij. V kolikor bo vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa več, se bodo vloge razvrščale po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Dodatne informacije:

V začetku šolskega leta bo organizirana tudi spletna delavnica za prijavitelje. Več informacij sledi na naši spletni strani.

Več informacij o razpisu za štipendije za deficitarne poklice najdete tukaj.

deficitarne@sklad-kadri.si

01 43 45 897

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani