Posamezniki / Novice / 17 Jun 2024

Podaljšujemo rok za prijavo na Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024 do 30. 6. 2024

V soboto, 22. 6. 2024, poteče rok za oddajo vlog za prijavo na Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, zato je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v ponedeljek, 17. 6. 2024, na svoji spletni strani objavil podaljšanje Javnega poziva za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Vloge bo po novem možno oddati do 30. 6. 2024.

Pogoja za prijavo ostajata nespremenjena:

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (22. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred (podatek o dohodkovnem razredu lahko upravičenci preverijo na odloči CSD-ja);
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene.

Podaljšan rok za oddajo vloge

Vlogo je možno oddati do razdelitve razpoložljive računalniške opreme, vendar najdlje do 30. 6. 2024.

Postopek dodelitve računalniške opreme

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do razdelitve vseh prenosnih računalnikov. Izbrani vlagatelji bodo prejeli odločbo o dodelitvi računalniške opreme v izposojo po pošti. V pristojnosti sklada je izvedba javnega poziva in izdaja odločb vlagateljem, medtem ko so vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme v pristojnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Oddaja vloge

  • Vloga je objavljena na spletni strani www.srips-rs.si.
  • V vlogo starš vpiše svoje podatke, ne podatke otroka. Izpolniti je potrebno vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
  • Vloge, poslane po e-pošti, NE bodo obravnavane.

Dobimo računalniško opremo v izposojo ali trajno last?

Računalniško opremo dobi vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, v izposojo. Ko bo knjigovodska vrednost računalnikov enaka nič, bo sklad izdal nove odločbe in bodo računalniki prešli vlagateljem v trajno last.

Na družino pripada izposoja 1 računalnika

Starš oziroma zakoniti zastopnik lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba.

Več informacij

Javni poziv in vlogo najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Dodatne informacije:

01/43 41 511

miro@sklad-kadri.si

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani