Posamezniki / Novice / 26 Aug 2022

S 1. septembrom se spreminjajo pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine

S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se bodo s 1. septembrom 2022 spremenili tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Vlagateljem pa bodo na spletni strani sklada na voljo tudi novi obrazci za uveljavljanje pravice, ki se bodo prav tako začeli uporabljati 1. septembra 2022.

Ena od bistvenih novosti je, da za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine ni več potrebno, da je bila predhodno poskušana izterjava preživnine. Sklad bo v teh primerih pozval preživninskega zavezanca, da se v osmih dneh pisno izjavi o zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, torej, da poda pisno izjavo o neplačanih preživninah ali pa izkaže morebitna plačila preživnine.

V primerih, ko pa bo vlagatelj razpolagal z dokazili, da je pred uveljavljanjem pravice do nadomestila preživnine (pri skladu) že poskušal izterjati preživnino in je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali da postopek izvršbe traja več kot dva meseca ali če je otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podal pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, bo sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odločil brez poziva preživninskemu zavezancu.

Če upravičenec vloži izvršbo na sodišče, lahko izterja preživnino v celoti in za nazaj ter tekočo preživnino. To velja, če ima preživninski zavezanec sredstva. Če pa vloži upravičenec zahtevo na skladu, bo prejel sredstva od naslednjega meseca od vložitve, ne pa tudi za nazaj. Sredstva pa so omejena z višino določenih nadomestil preživnine.

Novela tudi ukinja zadržanje izplačil nadomestila preživnine, ki je nižje od 8,35 EUR. To pomeni, da bodo upravičencem izplačani zneski, ki so nižji od navedenega.

Spreminjajo se tudi obrazci za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije izdal novo Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, ki ga sestavljata tudi nova obrazca. Obrazca vsebujeta tudi navodilo za izpolnjevanje zahteve in bosta s 1. septembrom 2022 dostopna na spletni strani sklada (tukaj).

Zahtevo vlaga za mladoletne otroke njihov zakoniti zastopnik na obrazcu »Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, ki jo vlaga zakoniti zastopnik za mladoletne otroke«, in sicer za vse otroke, ki imajo istega preživninskega zavezanca. Polnoletni otroci vložijo zahtevo sami, in sicer na obrazcu »Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, ki jo vlaga otrok, starejši od 18 let«.

Izpolnjeno zahtevo skupaj s prilogami vlagatelji pošljejo na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana ali oddajo neposredno na sedežu sklada. Datum vložitve zahteve je datum oddaje pošiljke priporočeno na pošti oziroma oddaje uslužbencu na sedežu sklada. Sprememba zakona bo veljala za vse zahteve, ki bodo vložene po vključno 1. septembru 2022.

Vse informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice lahko dobite na brezplačni številki sklada: 080 14 14.

Sprememba Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije je objavljena v Uradnem listu RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022 (tukaj).Sorodne novice

Od danes novi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine

S spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije se spreminjajo tudi pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine in obrazci....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani