Posamezniki / Novice / 22 Sep 2022

Sklad predstavnikom CSD predstavil področji nadomestil preživnine in izterjave preživnine iz tujine

Sklad je v četrtek, 22. 9. 2022, izvedel prvo informativno delavnico za centre za socialno delo po Sloveniji glede uveljavljanja nadomestila preživnine pri skladu in pa tudi glede izterjave preživnine iz tujine. Prihodnji teden bo izvedena še druga.

Obe področji namreč spadata pod okrilje sklada. Predstavniki centrov za socialno delo pa so prvi stik s preživninskimi zavezanci ter njihovimi družinami in zato nepogrešljivi vir informacij, kam se lahko upravičenci obrnejo in kako potekajo postopki.

Blizu sto udeležencev je uvodoma nagovorila direktorica sklada mag. Barbara Leder. Področje nadomestil preživnin je predstavila vodja Oddelka za pravice delavcev ob insolventnosti delodajalca in za zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine Ajda Likar, področje izterjave preživnine iz tujine pa vodja Sektorja za podporo dejavnosti Marija Leustek. Odgovorili sta tudi na vprašanja udeležencev.

Uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

S 1. septembrom so se spremenili pogoji za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine, vlagateljem pa so na spletni strani sklada na voljo tudi novi obrazci.

Ena od bistvenih novosti, uvedena s spremembo Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije je, da za uveljavljanje pravice otroka do nadomestila preživnine ni več potrebno, da je bila predhodno poskušana izterjava preživnine. Sklad bo v teh primerih pozval preživninskega zavezanca, da se v osmih dneh pisno izjavi o zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, torej, da poda pisno izjavo o neplačanih preživninah ali pa izkaže morebitna plačila preživnine.

Novela tudi ukinja zadržanje izplačil nadomestila preživnine, ki je nižje od 8,35 EUR. To pomeni, da bodo upravičencem izplačani zneski, ki so nižji od navedenega.

Spreminjajo se tudi obrazci za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije izdal novo Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, ki ga sestavljata tudi nova obrazca. Obrazca vsebujeta tudi navodilo za izpolnjevanje zahteve in sta dostopna na spletni strani sklada.

Izterjava preživnine iz tujine

Kam se obrniti glede izterjave preživnine, ko živita preživninski zavezanec in preživninski upravičenec v različnih državah? Sklad je od 1. 4. 2017 osrednji, posredovalni in sprejemni organ na območju Republike Slovenije v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Izterjava preživnine iz tujine preživninskim upravičencem oziroma njihovim zakonitim zastopnikom olajša izterjavo preživnine v tujini ali iz tujine. To velja v primerih, ko preživninski upravičenec prebiva na ozemlju ene od držav članic Evropske unije oziroma podpisnice ene izmed mednarodnih konvencij glede izterjave preživnine v tujini, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice Evropske unije oziroma podpisnice konvencije.

Zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine se vlaga pri skladu.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani