Delodajalci / Novice / 04 Apr 2023

Spletni predstavitvi prilagoditve delovnega mesta za invalide prisluhnilo blizu 160 udeležencev

Sklad je v torek, 4. aprila 2023, izvedel spletno srečanje, namenjeno delodajalcem, na katerem je predstavil finančne in druge vzpodbude za zaposlovanje invalidov, poseben poudarek pa je namenil prilagoditvi delovnega mesta in sredstev za delo za invalide. Predstavitvi je prisluhnilo blizu 160 udeležencev.

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev glede vzpodbud za zaposlovanje invalidov ali neizpolnitve kvotne obveznosti.

Uvodoma je udeležence pozdravila direktorica sklada mag. Barbara Leder, ki je poudarila, da tovrstne dogodke sklad organizira v želji, da bi pravice, ki so na voljo, čim bolj približali našim uporabnikom in jim na razumljiv in pregleden način predstavil možnosti in poti, kako določene pravice tudi uveljavljati.

Pri uresničevanju zaveze enakopravne in enakovredne obravnave invalidov so tudi na področju zaposlovanja delodajalcem na voljo različne vzpodbude. Nalogo in pristojnosti sklada, način uresničevanja pravic in spremljanje obveznosti (tudi portal SVZI.net) ter osnovne informacije o vzpodbudah (nagrada za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja, subvencija plače, plačilo stroškov podpornih storitev), prav tako financiranje prilagoditve vozil je na kratko predstavila vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Aleksandra Kuhar.

Posebno pozornost pa je sklad tokrat namenil vzpodbudi prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo invalida, ki jo je podrobno predstavila sodelavka oddelka Anja Pišek. Vzpodbuda je namenjena podpori delodajalcem pri zaposlovanju invalidov, za katere je zaradi invalidnosti in specifičnih potreb treba delovno mesto ali sredstva za delo prilagoditi. Udeleženci so izvedeli, kakšni so pogoji, da lahko delodajalec zaprosi sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta, kako poteka priznanje in uveljavljanje pravice in povračilo stroškov po priznani pravici.

Delodajalec lahko sklad zaprosi za plačilo primerne prilagoditve na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, ki ga izdela izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu oziroma da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo. Razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije je javno objavljen tukaj.

Poleg individualnega načrta je vlogi treba priložiti dokazilo o invalidnosti, odločbo ZRSZ o zaposljivosti v podporni ali zaščitni zaposlitvi, če jo ima, oziroma izjavo invalida, da odločba ni bila izdana, in dva specificirana predračuna stroškov primerne prilagoditve dveh različnih dobaviteljev ali izvajalcev prilagoditve. Vlogo lahko vloži delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za najmanj eno leto, ali za že zaposlenega invalida, če ni drugega zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve. V tem primeru mora predložiti podpisano izjavo o tem, da ni drugega zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve.

Upravičeni stroški plačila prilagoditve so stroški, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi pri delodajalcu nastali, če bi zaposloval delavce, ki niso invalidi. Upravičeni stroški ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov, opredeljenih v 42. členu Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Sklad financira stroške primerne prilagoditve v višini dejanskih stroškov, pri čemer se upošteva izračun do zneskovno nižjega predračuna.

Prejeto vlogo sklad obravnava skupaj s predstavnikom Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na obravnavo pa lahko povabi tudi izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, ki je izdelal načrt prilagoditve.

Če vloga ni popolna, sklad pozove delodajalca k dopolnitvi in lahko zahteva tudi dodatno dokumentacijo v zvezi s prilagoditvijo, ali v sodelovanju z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije in delodajalcem opravi ogled delovnega mesta. Nato izda odločbo, s katero se določi obseg financiranja stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ali pa vlogo zavrne. Ko je enkrat pravica priznana, lahko delodajalec uveljavlja povračilo stroškov prilagoditve delovnega mesta z zahtevkom za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ki mu priloži račun dobavitelja oziroma izvajalca prilagoditve ter potrdilo o plačilu tega računa. Prilagoditev je smiselno opraviti čim prej in nato tudi zahtevati tudi plačilo po priznani pravici.

Dodatne informacije o spodbujanju zaposlovanja invalidov so na voljo na spletni strani sklada (tukaj).

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani