Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 21 Dec 2020

Študenti iskali rešitve transporta pacientov v bolnišnici

Skupina študentov in mentorjev različnih fakultet in študijskih smeri je v okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist izvedla projekt, kjer so se ukvarjali z iskanjem rešitve transporta pacientov v bolnišnicah.

Splošna bolnišnica Celje (SBC) je s 709 posteljami tretja največja bolnišnica, ki se v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege, ki je posledica tako povečanih potreb kot tudi odhodov zaposlenih iz bolnišnice zaradi neugodnih delovnih razmer. Pacienti v SBC so v okviru procesa bolnišnične obravnave vsakodnevno napoteni na diagnostične preiskave na radiološki oddelek. Na diagnostike prihajajo pacienti iz 20 bolnišničnih oddelkov, ki so različno oddaljeni od radiološkega oddelka. Sedanja organizacija naročanja in transporta pacientov ima za posledico čakanje pacienta s spremljevalci na preiskavo pred vrati posamezne diagnostike. Staranje populacije pacientov in njihova polimorbidnosti pa vodi v stalno večanje števila diagnostičnih preiskav.

Pri projektu so sodelovali študenti Visoke zdravstvene šole v Celju, Fakultete za logistiko UM, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, Zdravstvene fakultete UL in Filozofske fakultete UL, ki so uvodoma, pod mentorstvom pedagoških in strokovnega mentorja, pregledali literaturo in spletne vire na temo rešitev transporta pacientov v bolnišnicah z obravnavnih vidikov. Nato je bil izdelan posnetek stanja obstoječih transportov z oddelkov na posamezne diagnostike in analiza uporabljenih transportnih sredstev. Pri tem so analizirali vrste transportov ter spremstva pacientov glede na njihovo zdravstveno stanje in zahtevnost diagnostičnega postopka, analizirali transport in premeščanje pacientov z ergonomskega vidika ter preverjali, ali je pacientom zagotovljeno ustrezno dostojanstvo ob transportu in čakanju na diagnostične preiskave. Cilj posnetka stanja je bil ugotoviti prednosti in slabosti obstoječega stanja transportov in predlagati izboljšave, na podlagi študija literature in spletnih virov.

Prikaz nepravilnega postopka premeščanja pacientov iz bolnišnične postelje na transportni voziček na projektnem sestanku na daljavo.

Ko bodo rezultati projekta uvedeni v prakso (po koncu izrednih razmer v bolnišnici zaradi epidemije korona virusa), bodo doseženi naslednji učinki:

  • zmanjšanje časa transporta s pravočasno pripravo pacientov na posameznem bolnišničnem oddelku na transport,
  • večja učinkovitost transporterjev zaradi izboljšane komunikacije med deležniki z uvedbo t.i. pagerjev (preprečevanje možnosti napake v transportu – transport pacientov v napačno ambulanto, dnevni prihranek časa transporta do 30 minut, izničen čas čakanja pacientov pred ambulanto na preiskavo),
  • kadrovski in finančni prihranki z uvedbo novih transportnih sredstev in pripomočkov,
  • povečanje varnosti pri delu, ohranjanje delovne sposobnosti zaposlenih, manj bolečin in poškodb, izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih, izboljšanje odnosov med zaposlenimi z uvedbo ergonomskih principov pri transportu in premeščanju pacientov,
  • kakovostnejša obravnava pacientov in rast ugleda bolnišnice v lokalnem in nacionalnem prostoru z zagotavljanjem takšne obravnave pacientov, ki zagotavlja njihovo dostojanstvo.

Projekti, ki nastajajo na programu ŠIPK, mladim ne omogočajo le pridobivanje kompetenc in znanj mladim, vendar tudi konkretne družbene prispevke, ki so vidni tudi širše.

Vabljeni k ogledu tudi preostalih projektov.

Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani