Novice ASI / 05 Oct 2022

Še vedno prevečkrat prezrti, a so lahko ključni za uspeh podjetja

Končuje se eden največjih evropskih projektov na področju upravljanja starejših zaposlenih. Od leta 2017 je v Sloveniji oral ledino in dodobra spremenil pogled delodajalcev ter širše javnosti na to, kako pomembno je vlagati v veščine, kompetence in zdravje starejših zaposlenih. Ti so lahko ključ do uspeha slovenskih podjetij. S projektom smo podirali stereotipe o nemotiviranih in neproduktivnih starejših zaposlenih in vedno znova dokazovali prav nasprotno. V projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI je sodelovalo 1.087 slovenskih podjetij, ki so krepila in razvijala kompetence skoraj 18.000 starejših zaposlenih. Skupaj so podjetja pripravila 837 strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in izvedla 25 inovativnih partnerskih pilotnih projektov. Slovenija je bogatejša tudi za 130 glasnikov in glasnic razvoja starejših zaposlenih.

Razvite države, med njimi tudi Slovenija, se z zmanjševanjem rojstev, nezadostnim priseljevanjem in prehajanjem tako imenovane »baby boom« generacije v šesto in sedmo desetletje starosti srečujejo z negativnimi demografskimi vplivi in hitro spreminjajočo se digitalizacijo družbe. Posledice dolgožive družbe se žal kažejo tudi na področju stereotipov in diskriminacije do starejših v delovnih okoljih in širši družbi – na primer na delovnih mestih, pri zaposlovanju in tudi pri upadanju delovno aktivnega prebivalstva. Slednje pomeni poseben izziv za podjetja in slovensko gospodarstvo, saj bo po napovedih delež delovno aktivnega prebivalstva, ki se zdaj giblje pri 60 odstotkih, do leta 2100 padel na 50 odstotkov. To lahko v prihodnje znatno vpliva na upočasnitev rasti produktivnosti in zmanjšanje potenciala za trajnostno gospodarsko rast.

Projekt ASI je od leta 2017 na področjih podaljševanja delovno aktivnega obdobja, spodbujanja vseživljenjskega učenja in usposabljanja celovito obravnaval prav te ključne izzive sedanjosti in prihodnosti dolgožive družbe. Od takrat je z nepovratnimi sredstvi v višini 23,5 milijona evrov podprl 1.087 slovenskih podjetij, ki so izvedla 13.000 usposabljanj starejših zaposlenih, kar potrjuje, da se v preteklosti tej skupini zaposlenih ni namenjalo dovolj pozornosti, slovensko gospodarstvo pa je bilo željno tovrstnih spodbud. »Starejši zaposleni so se najpogosteje usposabljali na področju računalniških znanj in digitalizacije, zdravja na delovnem mestu in ergonomije, tujih jezikov, komunikacije in odnosov ter drugih mehkih veščin,« je povedala ena izmed sodelavk ekipe projekta ASI, ki so vsa leta zavzeto delali za zagotavljanje najboljše podpore podjetjem. Rezultati projekta so pokazali, da je skoraj polovica vključenih starejših zaposlenih pripravljena podaljšati svojo delovno aktivnost. Naložbe v starejše zaposlene torej večajo pripravljenost starejših zaposlenih, da delajo dlje in s tem prispevajo k uspehu podjetja, družbeni blaginji in zmanjšanju stigmatizacije starejših zaposlenih.

Da bi se podjetja strateško in dolgoročno lotila dela s starejšimi zaposlenimi, je projekt ASI sofinanciral tudi izdelavo strategije za učinkovito vpeljavo ukrepov upravljanja starejših zaposlenih in izvajanja usposabljanj, ki so jo soustvarili skupaj s strokovnjaki. Strategija je podjetjem služila kot orodje za pregled in izboljšavo kadrovske pripravljenosti na izzive, povezane s pomanjkanjem kadra in podaljševanjem delovne aktivnosti sedanjih starejših zaposlenih. Pomemben del številnih aktivnosti projekta ASI so bili tudi inovativni pilotni projekti, kjer so podjetja v partnerstvih iskala skupne rešitve pri uvedbi delovnih mest, prilagojenih starejšim zaposlenim, in s tem zniževanju odsotnosti zaradi bolniškega dopusta.

V sklopu projekta so podjetja svojo konkurenčno prednost na področju upravljanja starejših zaposlenih krepila tudi s pridobljenimi novimi znanji in kompetencami s pomočjo vsakoletnih mednarodnih konferenc, ASI info točke in brezplačnih strokovnih delavnic Zavzeti ASI, kjer je nastalo 130 glasnic in glasnikov razvoja starejših zaposlenih.

»Delavnice Zavzeti ASI poglobijo znanje in razširijo spekter mišljenja ter hkrati naredijo tudi vpogled v delovanje nas mladih v prihodnosti, ob tem pa poudarijo, da so za uspešno delovanje in povezanost podjetja pomembne vse generacije,« je povedala ena izmed glasnic razvoja starejših zaposlenih, ki uspešno vodi kadrovsko službo pri večjem slovenskem podjetju.

Da bi podjetjem omogočili kar najbolj praktičen vpogled v ukrepe in dobre prakse mednarodnih ter domačih podjetij in strateškega upravljanja starejših zaposlenih, je nastalo orodje Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Katalog je z vsakoletnimi dopolnitvami priznanih slovenskih strokovnjakov prerasel v edinstven priročnik, kjer je zbranih 84 konkretnih ukrepov in številne dobre prakse slovenskih in tujih podjetij, razdeljenih glede na velikost podjetja, finančni vložek, ki ga terja posamezen ukrep, ter na organizacijsko raven, na kateri naj se ukrep izvaja. Zato lahko vsako podjetje ali organizacija najde primeren ukrep zase in ga uvede. Dostopen je brezplačno na spletnem portalu www.zavzeti.si.

Uspešna nacionalna medijska kampanja ASI s sloganom »Stari, imava problem.« je prek televizijskih, tiskanih in spletnih oglasov vstopala v naše domove in se posebej ukvarjala z diskriminacijo in neenakostjo starejših zaposlenih v delovnih okoljih. Številnim podjetjem, ki so posebno pozornost namenila starejšim zaposlenim, smo podelili tudi priznanja »starejšim prijazno podjetje« in tako širili zgled ter navdih za druge.

Ne glede na rabo novih tehnologij in prehoda na zeleno in digitalno gospodarstvo so temelj vsake organizacije ljudje. Če danes izgubimo dobre kadre, jih bomo v prihodnosti težko nadomestili. Prepoznajmo potencial in investirajmo tudi v starejše zaposlene, kajti ti imajo veliko vneme, dragocenih znanj in izkušenj, pa tudi zavzetosti na poti do usvajanja novih izzivov in medgeneracijskega povezovanja. Ostanimo z leti še vedno zavzeti. Rezultati, ki jih je prinesel projekt ASI, so presegli vsa pričakovanja, kar kaže na to, da slovenska podjetja tudi v prihodnje potrebujejo tovrstne spodbude. »Stari, imava problem! ASI za rešitev?«

Projekt ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani