Izterjava na področju štipendij in razvoja kadrov

Na področju štipendiranja in vlaganja v razvoj kadrov sklad aktivno izvaja vse postopke izterjave dolžnikov v izvensodnih in sodnih postopkih. Dolžniki se za čim hitrejše poplačilo odprtih terjatev aktivno in redno spremljajo.

Sklad redno spremlja izpolnjevanje pogojev štipendista glede na določila v odločbi oziroma pogodbi o izplačilu štipendije. V primeru neizpolnjevanja obveznosti sklad izda Odločbo o dolgu oziroma Zahtevek za vračilo štipendije. V primeru kršitev pogodbe iz programa, sofinanciranega s strani evropske kohezijske politike (EKP), sklad izda Zahtevek za vračilo skupaj z odstopom od pogodbe.

Slednji dokumenti so podlaga za sprožitev postopka izterjave in finančno spremljanje terjatev do dolžnikov iz naslova izplačanih štipendij oziroma iz naslova programov sofinanciranih iz sredstev EKP.

Dolžnikom na podlagi 99., 101. in 103. člena Zakona o štipendiranju sklad omogoči obročni način plačila dolga ali odloženo plačilo dolga za enako ali krajšo dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku ali v primeru, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti štipendista za vračilo štipendije, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega vračila štipendije in štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku. Štipendist je v tem primeru dolžan poleg glavnice poravnati še revalorizirano vrednost glavnice od dneva izdaje odločbe o dolgu do roka zapadlosti celotnega zneska za vračilo oziroma v primeru predčasnega plačila do dneva plačila.

Kadar plačilo dolga ni izpolnjeno v postavljenih rokih v izvensodnih postopkih izterjave, sklad začne postopek izterjave po sodni poti ali davčno izterjavo.

V primerih, ko so dolžniki v prisilni poravnavi oziroma stečajnem postopku, mora sklad počakati na končanje insolventnega postopka, ko je terjatev sklada lahko poplačana v celoti, samo delno ali pa sploh ne pride do poplačila in se terjatev delno ali v celoti odpiše zaradi zaključka insolventnega postopka.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani