Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu

Polni naziv organa:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naslov:

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon:

+386 (0)1 434 10 81


Telefaks:

+386 (0)1 434 58 99


E-pošta:

gp@sklad-kadri.si

jpsklad@jps-rs.si

URL:

www.srips-rs.si

Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure

Poslovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek: od 9. do 14.30 ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od 9. do 13.30

Matična št:

1198459000

ID za DDV:

86279670

Številka podračuna pri UJP:

01100 - 6950264112 (delovanje sklada)

01100 - 6000054149 (štipendije)

01100 - 6000063752 (Kohezijski sklad)

01100 - 6544955820 (preživninski sklad)

01100 - 6544954268 (jamstveni sklad)

01100 - 6000042024 (invalidski sklad)

01100 - 6000055119 (mednarodna izterjava preživnin)

Namensko premoženje:

12.445.318,16 EUR

Sklad je posredni proračunski uporabnik.

Odgovorna oseba:

mag. Barbara Leder, direktorica

Datum prve objave kataloga:

september 2004

Datum zadnje spremembe:

22. maj 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.srips-rs.si/sl/sklad/o-nas/informacije-javnega-znacaja/katalog-informacij-javnega-znacaja 

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika je v fizični obliki dostopna na sedežu sklada.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Kratek opis delovnega področja organa:

 • izvajanje dejavnosti, povezanih z dodeljevanjem štipendij v skladu z Zakonom o štipendiranju, ki se nanaša na Zoisove štipendije, štipendije Ad futura, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za deficitarne poklice;
 • izvajanje programov v okviru evropske kohezijske politike;
 • krepitev mednarodnega sodelovanja z razširitvijo programov štipendiranja oziroma financiranja izobraževanja v tujini in drugih programov mednarodne mobilnosti;
 • razvoj in izvajanje novih programov za zaposlene v podjetjih z namenom dviga usposobljenosti in zaposljivosti ter konkurenčnosti podjetij;
 • zagotavljanje pravic delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, to pomeni, da je nad njim začet stečajni postopek ali da je sklep o potrditvi prisilne poravnave s finančno reorganizacijo postal pravnomočen;
 • zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine tistim otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo;
 • odločanje o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 • pravno zavarovanje terjatev;
 • izvajanje nalog po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov za zaposlene in samozaposlene invalide;
 • izvajanje nalog osrednjega, sprejemnega in posredovalnega organa v postopku mednarodne izterjave preživnin.


2.2 Organigram in podatki o organizaciji organa: 


2.3 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Urška Ježovnik

Višja svetovalka področja III

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 43 45 888

Elektronski naslov: urska.jezovnik@sklad-kadri.si ali soj@sklad-kadri.si


2.4 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

2.4.1 Državni predpisi:

 • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/2020 in 17/22);
 • Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17 in 30/19);
 • Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 , 8/10-ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE);
 • Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22);
 • Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22);
 • Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324);
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,175/20 – ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb);
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE); 1.–21. člen in določbe, ki urejajo kadrovski načrt;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 – ORZSPJS49a, 27/2012 – odl. US, 40/2012 – ZUJF, 46/2013, 25/2014 – ZFU, 50/2014, 95/2014 – ZUPPJS15, 82/2015, 23/2017 – ZDOdv, 67/2017 in 84/18);
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
 • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 73/08, 8/09, 53/09, 40/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 56/13 – ZŠtip-1, 46/19);
 • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ, 31/18, 46/19, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 112/21 - ZNUPZ, 17/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 132/22 - ZNUPZ-B, 25/23);
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 59/07 – Zštip (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD in 95/14 – ZUJF-C);
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US in 157/22 – odl. US);
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – Zštip-1, 63/13 – Zosn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – Zdoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19);
 • Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US);
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18);
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21);
 • Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/18);
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20);
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – Zštip-A, 45/09, 56/13 – Zštip-1 in 35/14);
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16 in 45/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/18);
 • Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
 • Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 14/11) in Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 3/15);
 • Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. 15/17, 69/17, 67/18, 51/21, 208/2021, 21/2023);
 • Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 112/22);
 • Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavljanje pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, št. 7/07, 23/07, 28/14 in 24/18);
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14);
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12);
 • Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/05 in 40/08);
 • Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18);
 • Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 4/23);
 • Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZdavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22 );
 • Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št.: 94/10, 50/14 in 32/17);
 • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE);
 • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, 104/20);
 • Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje 2018–2021), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47602-3/2018/3 z dne 22. februarja 2018;
 • Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09);
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18);
 • Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 7.1, št. 303 – 26/2016/128 z dne 17. novembra 2017 z vsemi dopolnitvami k spremembi;
 • Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 8/18 in 11/22);
 • Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev (št. 141-12/2021/1 z dne 16. 12. 2021);
 • Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14, 37/17, in 57/18 in 58/22);
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
 • Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16).

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: PisRS - Pravno informacijski sistem.

2.4.2 Predpisi EU: 

 • Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320); 
 • Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470);
 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
 • Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1);
 • Direktiva Sveta 80/987/ES z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami);
 • Konvencija o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca Mednarodne organizacije dela št. 173;
 • Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1);
 • Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51);
 • Konvencija o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81;
 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: Uradni list Evropske unije - EUR-Lex (europa.eu).

2.4.3 Seznam strateških in programskih dokumentov:

Strateški in programski dokumenti sklada:

Drugi strateški in programski dokumenti:

 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11);
 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (Uradni list RS, št. 49/22);
 • Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, sprejela Vlada dne 28. 7. 2016;
 • Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030, sprejela Vlada, marec 2023.
 • Deklaracija o Zahodnem Balkanu (Uradni list RS, št. 58/10);
 • Strategija razvoja Slovenije 2030, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 7. 12. 2017;
 • Strategija razvoja javne uprave 2015–2020;
 • Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 12. 10. 2006 (dopolnjena januar 2008);
 • Politika štipendiranja 2020–2024, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 27. 1. 2020;
 • Priporočila razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost, Končno poročilo, Svet Vlade Republike Slovenije za konkurenčnost, november 2008;
 • Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2016–2020, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 12. 5. 2016;
 • Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025 (sprejete na 63. redni seji Vlade RS, dne 14. 12. 2020);
 • Strategija Evropa 2020;
 • Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020;
 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
 • Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo, september 2022;
 • Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, december 2022;
 • Slovenska strategija pametne specializacije, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 20. 9. 2015;
 • Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16);
 • Odlok o spremembah odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 22/16);
 • Akcijski program za invalide 2022-2030(sprejet na seji Vlade RS dne 14.10.2021);
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 10/08);
 • Strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 (Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030);
 • Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (Uradni list EU C 376, št. 22/12/2011, str. 0081–0086).


2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi sklad:

 • postopek priznanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca;
 • postopek priznanja pravice do nadomestila preživnine;
 • postopek nadzora izpolnitve kvote pri zaposlovanju invalidov;
 • postopki iz naslova dodeljevanja vzpodbud za zaposlovanje invalidov (subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, plačilo stroškov podpornih storitev, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, nagrada za preseganje kvote);
 • postopek obravnave zahtevkov za plačilo stroškov prilagoditve vozil za zaposlene in samozaposlene invalide;
 • postopek dodeljevanja štipendij;
 • postopek sofinanciranja izobraževanja, znanstvenega oziroma raziskovalnega sodelovanja;
 • postopki sofinanciranja formalnih ter neformalnih usposabljanj in izobraževanj za razvoj (bodočih) kadrov;
 • postopek zoper dolžnike sklada;
 • postopki na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Razpisi (tekoči, zaključeni, arhiv):

Razpisi so objavljeni na spletni strani Vsi razpisi | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si).


2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca štipendistov Zoisove štipendije

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o štipendistu Zoisove štipendije in njegovem morebitnem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je štipendist uveljavljal Zoisovo štipendijo; podatke o višini štipendije in dodatkov ter podatke o teh dodatkih k Zoisovi štipendiji.

Pravne podlage

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157, Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij SOP: 2008-01-2165, Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij SOP: 2008-01-2165.

Ključne besede

Zois, štipendija, Zoisova štipendija

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2008

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

evidenca prejemnikov drugih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP


Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca podeljenih štipendij in štipendijam podobnih prejemkov (Modul za poročanje)

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o podeljenih štipendijah in štipendijam podobnih prejemkov; podatke o delodajalcu (štipenditorju), osebne podatke o prejemniku štipendije, podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist.

Pravne podlage

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede

štipendija, poročanje, kadrovska

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2014

Osveževanje

letno, po potrebi

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

evidenca MVZT, evidenca CRP

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca razpisanih kadrovskih štipendij (Izmenjevalnica)

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje zbirko kadrovskih štipendij, ki jih razpisujejo delodajalci (štipenditorji) za vsako naslednje šolsko/študijsko leto; podatke o štipenditorju, podatke o številu razpisanih štipendij za posamezni izobraževalni program, rok prijave, način prijave in vsebino vloge ter morebitne opombe.

Pravne podlage

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157

Ključne besede

štipendija, kadrovska štipendija

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost

ni

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

https://srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica

Nastanek

2008

Osveževanje

letno, po potrebi

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca delodajalcev in njihovih štipendistov, ki prejemajo sofinancirano kadrovsko štipendijo

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu in njegovih štipendistih, ki prejemajo ali so prejemali kadrovsko štipendijo; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je delodajalec uveljavljal sofinanciranje kadrovskih štipendij; podatke o višini štipendije in višini sofinanciranja.

Pravne podlage

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157), Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (v povezavi z ZŠtip-1), Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Ključne besede

Štipendija, kadrovska štipendija, sofinanciranje

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

ni

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ni

Nastanek

2008

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

evidenca prejemnikov državnih štipendij, evidenca prejemnikov Zoisovih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca javnih uslužbencev

Področje

zaposlovanje, kadrovske zadeve

Opis

Evidenca vsebuje vse podatke o javnih uslužbencih, vezanih na pogoje za zaposlitev, delovno razmerje in podatke za izplačilo vseh prejemkov.

Pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih SOP 2013-01-0784 in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)

Ključne besede

zaposlovanje, organizacija dela in delovne razmere, kadrovske zadeve in nagrajevanje, delovno pravo in delovna razmerja

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

vsakokratna zaposlitev posameznega javnega uslužbenca

Osveževanje

po potrebi

Oblika

elektronski zapis, listinska dokumentacija

Jezik

slovenski

Povezanost

povezava z finančno službo glede izplačil prejemkov

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov štipendije Ad futura

Področje

izobraževanje, študijski obisk, udeležba na tekmovanjih v tujini (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku štipendije (fizična ali pravne osebe) in dodatkov k štipendiji, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o izobraževalni instituciji in programu ter statusu štipendista.

Pravne podlage

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura SOP: 2014-01-3186, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede

Ad futura, štipendija, mobilnost

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2014

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov sredstev iz drugih programov Ad futura

Področje

izobraževanje, pedagoško in raziskovalno sodelovanje, študijski ali znanstveni obisk, udeležba na tekmovanjih

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku sredstev (fizična ali pravne osebe) in morebitnih dodeljenih dodatkih, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o (izobraževalni) ali raziskovalni instituciji (in programu), ki jo obiskuje prejemnik ter statusu prejemnika sredstev.

Pravne podlage

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede

Ad futura, štipendija, mobilnost

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2002

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku štipendije in dodatkov k štipendiji, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o izobraževalni instituciji ter programu in statusu štipendista.

Pravne podlage

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede

štipendija, zamejci, Slovenci v zamejstvu in po svetu

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2008

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica


Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov štipendije za deficitarne poklice

Področje

izobraževanje (štipendije)

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih štipendij za deficitarne poklice in njegovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je štipendist uveljavljal štipendijo za deficitarne poklice.

Pravne podlage

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Politika štipendiranja 2020–2024 

Ključne besede

deficit, štipendija, poklic

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2015

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

evidenca prejemnikov drugih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidence prejemnikov sredstev v okviru programov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Področje

gospodarstvo, izobraževanje

Opis

Evidence vsebujejo podatke o prijaviteljih (fizična ali pravna oseba) na javni razpis in morebitnih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o partnerjih ali izobraževalnih institucijah, ki jih obiskujejo prejemniki, podatke o višini sofinanciranih sredstev za naslednje programe:


zaključeni:

 • Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR),
 • Po kreativni poti do znanja (PKP),
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK),
 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ),
 • Celovita podpora podjetjem za aktivno stararnje delovne sile (ASI),
 • Kompetenčni centri za razovoj kadrov (KOC),
 • Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD),
 • Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN).

Evidence vsebujejo podatke o prejemnikih sredstev finančne perspektive 2007–2013 ter pretekle finančne perspektive 2014-2020.

Pravne podlage

Uredba (EU), št. 1303/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006, (UL L, št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredba (EU), št. 1304/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L, št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom), št. 1605/2002, (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 59/17, 67/18, 51/21, 208/21 in 21/23), Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Uredba Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).

Ključne besede

ESI sredstva

Območje

Kohezijska regija vzhodna Slovenija, Kohezijska regija zahodna Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

delno

Nastanek

2008

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) – npr. PKP, ŠIPK, evidenca ZZZS, AJPES, FURS, evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016–2018 (KOCles 2.0)

Področje

gospodarstvo, lesarstvo, izobraževanje

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prijaviteljih na javni razpis, njihovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o višini sofinanciranih sredstev.

Pravne podlage

Pogodba št. 2130-R460001 o vzpostavitvi in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju lesarstva za obdobje 2016 in 2017.

Ključne besede

KOCles 2.0, lesarstvo

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2016

Osveževanje

občasno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov sredstev v okviru programa Kompetenčni center za design management (KCDM 2.0, KCDM 3.0)

 

Področje

gospodarstvo

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prijaviteljih na javni razpis, njihovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o višini sofinanciranih sredstev.

Pravne podlage

Pogodbi št. 2130-18-096600 in Pogodba št. C2130-20-096016

Ključne besede

KCDM 2; KCDM 3, design management

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2017 in 2020

Osveževanje

občasno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca članov komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov 

Področje

komisije, javni razpisi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o nazivu javnega razpisa, imena članov komisije, vlogo člana komisije.

Pravne podlage

2. točka prvega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Ključne besede

komisija, razpis

Območje

ni določeno

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

da, https://www.srips-rs.si/sl/sklad/o-nas/informacije-javnega-znacaja/komisije-javnih-razpisov

Nastanek

2016

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca o nadomestilih preživnine

Področje

sociala in družina

Opis

Evidenca vsebuje podatke o otrocih, za katere je bila podana zahteva za nadomestilo preživnine, o vlagatelju zahteve oz. o zakonitem zastopniku ter preživninskem zavezancu.

Pravne podlage

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06-UPB2, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L 139/20, 17/22), 27. b člen

Ključne besede

nadomestilo preživnine, neplačevanje preživnine

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

18. oktober 1999

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

Zbirka je povezana s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev, ki se vodi po 49. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/201140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.US, 51/16 –odl.US, 88/16, 61/17 – UPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1).

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca

Področje

delovno pravo

Opis

evidenca vsebuje podatke o upravičencih iz naslova insolventnosti delodajalca

Pravne podlage

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06-UPB2, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L 139/20, 17/22), 27. b člen

Ključne besede

pravice delavcev, insolventnost delodajalca, izguba zaposlitve zaradi stečaja

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

3. november 1997

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

Zbirka je povezana s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev, ki se vodi po 49. členu Zakona o uveljavljanju pravih iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/201140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.US, 51/16 –odl.US, 88/16, 61/17 – UPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1).

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca delodajalcev, ki so dolžni zaposlovati invalide

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, njihovi glavni dejavnosti, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, na podlagi katerih se, upoštevaje predpisani odstotek kvotne obveznosti, oblikuje evidenca.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

Zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

mesečno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca delodajalcev, ki zaradi neizpolnjevanja kvote plačujejo v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, njihovi glavni dejavnosti in odstotku kvotne obveznosti in izpolnitve le-te ter podatke o sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju delodajalca glede nadomestne izpolnitve kvote in njihovi realizaciji v smislu izpolnitve kvote, na podlagi katerih se navedena oblikuje evidenca obveznosti.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota, nadomestna izpolnitev kvote

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

da

Nastanek

2006

Osveževanje

mesečno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca napovedi nadomestne izpolnitve kvote

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o napovedani in realizirani nadomestni izpolnitvi kvote

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

Zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota, nadomestna izpolnitev kvote

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

Ne

Internetni vpogled

Ne

Nastanek

2006

Osveževanje

Mesečno

Oblika

Elektronski zapis

Jezik

Slovenski

Povezanost

Ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca delodajalcev, ki zaposlujejo večje število invalidov od predpisane kvote

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, njihovi kvotni obveznosti.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

Zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

mesečno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov subvencije plače

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku vzpodbude – fizični osebi, vlagatelju vloge in pravni osebi, njegovem delodajalcu, ki se mu subvencija plače izplača, obsegu vzpodbude.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

invalid, zaščiteno delovno mesto, podporna zaposlitev, invalidsko podjetje, zaposlitveni center, delodajalec, zaposlovanje invalidov, subvencija plače

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov plačila stroškov podpornih storitev

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, upravičencu do plačila stroškov podpornih storitev za zaposlenega invalida, vrsti in obsegu podpornih storitev.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

delodajalci, zaposlovanje invalidov, podporne storitve

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik


mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prejemnikov plačil stroškov prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, upravičencu do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo za zaposlenega invalida, načinu, obsegu in predmetu prilagoditve.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

Delodajalci, zaposlovanje invalidov, prilagoditev delovnega mesta

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Naziv

Evidenca upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu – upravičencu do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, obsegu vzpodbude .

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca upravičencev do nagrade zaradi preseganja kvote

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu – upravičencu do nagrade zaradi preseganja kvote, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, obsegu vzpodbude.

Pravne podlage

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede

Zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, nagrada za preseganje kvote

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2006

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca prilagoditev vozil za zaposlene in samozaposlene invalide

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis

Evidenca vsebuje podatke o upravičencu, odločbi o priznani pravici, prilagoditvi, vozilu in izvajalcu.

Pravne podlage

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), SOP 2010-01-4936

Ključne besede

zaposlovanje invalidov, prilagoditev vozil

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2010

Osveževanje

stalno

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv

Evidenca invalidskih podjetij in zaposlitvenih centov, ki jim je priznana pravica do izplačila kriznega dodatka za zaposlene invalide

Področje

zaposlovanje, invalidi, ukrepi v času epidemije

Opis

Evidenca vsebuje podatke o invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, ki jim je priznana pravica do izplačila kriznega dodatka za zaposlene invalide

Pravne podlage

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP), SOP 2020-01-0766Ključne besede

Invalidska podjetja, zaposlitveni centri, zaposleni invalidi, krizni dodatek

Območje

Republika Slovenija

Dostopnost


podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost

/

Zaračunljivost

ne

Internetni vpogled

ne

Nastanek

2020

Osveževanje

za čas veljavnosti pravice

Oblika

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

ni take povezave

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerega od spletnih brskalnikov, kot so Chrome, Edge, Explorer, Mozilla …
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. Stroškovnik in cenik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Sklad lahko zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov z vključenim DDV.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani