Izterjava na področju nadomestil preživnin

Zakonska subrogacija (prehod terjatve na sklad) in sodna izterjava nadomestil preživnine

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZJSRS) terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po tem zakonu, na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice po tem zakonu (subrogacija). 

S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov (tretji odstavek 28. člena ZJSRS). Sklad je sredstva iz tretjega odstavka 28. člena ZJSRS dolžan izterjati. Trenutek prehoda terjatve je dan izvršljivosti odločbe o pravici do nadomestila preživnine, pri čemer sklad obvesti zavezanca.

Prvo obvestilo zavezancu je tako ključnega pomena za vzpostavitev pogojev za izterjavo izplačanih nadomestil preživnine. Poleg obvestila o vstopu sklada v terjatev otroka, sklad preživninske zavezance, ki svojih obveznosti ne poravnajo prostovoljno, opominja o višini dolga in poziva k vračilu, vse do vložitve izvršilnega predloga.

Po veljavni ureditvi sklad izplačana sredstva iz naslova nadomestila preživnine od preživninskega zavezanca izterja v sodnem izvršilnem postopku na podlagi zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje (v nadaljevanju: ZIZ).

Na podlagi petega odstavka 21. d. člena ZJSRS v zvezi s tretjo točko prvega odstavka 17. člena ZIZ izhaja, da je izvršilni naslov o določitvi preživninske obveznosti zavezanca (sodna odločba), odločba sklada o priznanju pravice do nadomestila preživnine in obvestila o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine skupaj predstavljajo izvršilni naslov za izterjavo terjatve sklada iz naslova izplačanih nadomestil preživnine. Na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZJSRS izhaja, da s prehodom terjatve sklad vstopi v položaj otroka kot upnika do preživninskega zavezanca do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena ZJSRS ima sklad dolžnost od preživninskega zavezanca izterjati vsa izplačana nadomestila preživnine, to je glavnice nadomestila preživnine, povečane za pripadajoče obresti in stroške postopkov (sedmi odstavek 28. člena ZJSRS).

V skladu z določbo tretjega odstavka 28. člena ZJSRS je sklad vstopil razmerje do preživninskega zavezanca, to je dolžnika v položaj otroka kot upnika do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopka, z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po ZJSRS - zakonska subrogacija. S tem je sklad vstopil v pravice otroka do višine nadomestila preživnine in to ne samo glede že izplačanih nadomestil, temveč tudi glede drugih še neizplačanih in še ne zapadlih nadomestil.

Po veljavni ureditvi ima sklad zakonsko pooblastilo in dolžnost pravno zavarovati svoje terjatve, kar pomeni, da je dolžan storiti vse potrebno v izogib morebitnemu zastaranju terjatve.

Učinkovita izterjava dolžnikov je ena izmed pomembnejših nalog sklada, saj poleg sredstev, zagotovljenih v proračunu Republike Slovenije, zagotavlja likvidnost sklada za izplačevanje sredstev iz naslova pravice do nadomestila preživnine.

Izvršilni postopek se začne tako, da sklad na sodišče vloži predlog za izvršbo, pri čemer lahko za izterjavo denarne terjatve predlaga izvršbo na dolžnikova denarna sredstva (to je na plačo in druge denarne prejemke ter na dolžnikova denarna sredstva, ki so pri organizacijah, pooblaščena za plačilni promet), na dolžnikove premičnine (pri čemer angažira izvršitelja), na dolžnikove nepremičnine (s cenitvijo nepremičnine s strani sodnega cenilca se odredi prodaja nepremičnine), na delež družbenika (s prodajo) in na druge dolžnikove premoženjske oziroma materialne pravice in nematerializirane vrednostne papirje (za nematerializirane vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, rubež, cenitev in prodajo izvede izvršitelj, če pa ti kotirajo na borzi, pa prodajo opravi borzni posrednik).

Pregled vseh sodnih dražb najdete na spletni strani: https://sodnedrazbe.si/.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani