Za tekmovanja v tujini

Štipendije so namenjene tistim, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini

Prijavitelj

Srednješolska, višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova, raziskovalna ustanova oziroma strokovno ali drugo primerljivo združenje in društvo oziroma ustanova in je sodelovala pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje.

Višina štipendije

Štipendija se dodeli za stroške neposredno povezane z mobilnostjo tekmovalne skupine z mentorjem na tekmovanju v tujini (potni stroški, stroški namestitve, kotizacij in prijavnine ipd.) v višini, določeni z javnim razpisom.

Obveznosti

Vlagatelj mora namensko porabiti sredstva in po zaključku tekmovanja oziroma prejemu finančnih sredstev predložiti končno vsebinsko in finančno poročilo.


Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani