Postopek odločanja


Sklad na spletni strani vsako leto do konca junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog je določen v vsakokratnem razpisu: za dijake v začetku septembra, za študente pa v začetku oktobra. Vloge, ki so prejete do izteka razpisnega roka, so uvrščene v nadaljnji postopek za preverjanje popolnosti vloge (če vloga vsebuje vse potrebne priloge, dokazila ipd.), ki jih določa javni razpis. V primeru, da vloga ni popolna, je stranka pozvana k dopolnitvi. Nato se preveri izpolnjevanje splošnih pogojev in če jih vlagatelj izpolnjuje, se njegova vloga ovrednoti glede na posebna merila, ki jih uveljavlja (po izjemnih dosežkih, izračunu povprečne ocene, zlati maturi ali uvrstitvi med najboljših 5 % študentov v generaciji).


Vlagatelji se razvrstijo v naslednje skupine

  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (skupina OŠ), 
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (skupina SŠ), 
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).


Vloge v posamezni skupini se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril:

  • višje število točk za izjemne dosežke,
  • višje število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije študentov (samo skupini SŠ in VŠ),
  • višja povprečna ocena.

Šestdesetdnevni rok za odločanje začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami. O vlogi za dodelitev pravice do Zoisove štipendije odloči sklad z izdajo ustrezne odločbe ali sklepa. Pravica do Zoisove štipendije se pridobi od šolskega oziroma študijskega leta dodelitve Zoisove štipendije do zaključka izobraževalnega programa te stopnje. Izpolnjevanje pravice se preverja vsako šolsko/študijsko leto.

Tudi ob že pridobljeni pravici do Zoisove štipendije, mora štipendist za nadaljnje prejemanje na isti stopnji izobraževanja, če želi neprekinjeno prejemati štipendijo, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vložiti jo je potrebno še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta za neprekinjeno prejemanje (več na podstrani o nadaljnjem prejemanju štipendije). 

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani