Nadaljnje prejemanje


Za neprekinjeno nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije mora Zoisov štipendist (po ZŠtip-1) vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega oziroma študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko oziroma študijsko leto. 

*Ob tem pa velja opozoriti vse štipendiste, ki so vlogo oddali še po ZŠtip, torej pred letom 2013/2014, da morajo vlogo oddati v predpisanem roku, kar je podrobneje navedeno v nadaljevanju (Nadaljnje prejemanje za štipendiste, ki so štipendijo pridobili pred šolskim/študijskem letom 2013/2014).

Vlagatelj mora pri tem izkazati:

 • vpis v višji letnik in
 • doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal*).

*Pozor! Za oddajo vloge v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 veljajo določila Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Pri čemer velja: Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.  DIJAKI

ŠTUDENTJE


POGOJI ZA NADALJNJE 

PREJEMANJE


vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

Vloga za nadaljnje prejemanje 2020 (pdf)*

Vloga za nadaljnje prejemanje 2020 (zip)

*V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

 • s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta,
 • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.


Nadaljnje prejemanje za štipendiste, ki so štipendijo pridobili pred šolskim/študijskem letom 2013/2014 (ZŠtip)

Informacije spodaj veljajo le za tiste štipendiste, ki so pridobili Zoisovo štipendijo pred oziroma vključno s šolskim/študijskem letom 2013/2014.

Vloge za nadaljnje prejemanje štipendistov, ki so prejeli štipendijo pred šolskim/študijskim letom 2013/2014, se obravnavajo po določbah starega zakona (ZŠtip) vse do zaključka njihovega izobraževalnega programa na trenutni stopnji. Sklad vsako leto v mesecu juniju objavi javni poziv, kjer je objavljena vloga za nadaljnje prejemanje in določen rok za oddajo le-te. 

Do nadaljnjega prejemanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev: 

 • povprečna ocena - dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50 ali 
 • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 
 • izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.*

*Pozor! Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini, kot jo določa stari zakon, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna Zoisova štipendija za te štipendiste znaša 67,64 EUR za dijake in 104,22 EUR za študente oziroma v primeru izobraževanja v tujini 135,27 EUR za dijake in 208,45 EUR za študente. 

K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

 • za vrsto in področje izobraževanja v višini 31,04 EUR; 
 • za učni oziroma študijski uspeh v višini 21,05 EUR za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 38,81 EUR za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več; 
 • za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 87,58 EUR; 
 • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 52,11 EUR.

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:ZAKONODAJA, ki se se uporablja za Zoisove štipendije, dodeljene v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali prej, in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa:Novice

Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za novo dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021. Objavil je tudi obvestilo za štipendiste, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 (ti vlogo oddajo še pred iztekom šolskega oziroma študijskega leta)....

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani