Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Kvota

Temeljna predpisa, ki določata in urejata dolžnost zaposlovanja invalidov – kvoto, hkrati pa tudi vzpodbude za zaposlovanje invalidov, sta Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredba o določitvi kvote.  

Kvota je predpisani oziroma obvezni delež invalidov, ki jih je delodajalec, zavezanec za kvoto, dolžan zaposliti. Določa se jo glede na celotno število zaposlenih in glavno dejavnost delodajalca.

Zakon določa pravico do zaposlitvene rehabilitacije in obveznost zaposlovanja invalidov, opredeljuje pa tudi oblike, ukrepe in spodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja, nadzore in prekrške. Kvota pa je podrobneje opredeljena v Uredbi o določitvi kvote, ki določa tudi dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti, kot tudi številne vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis«, opredeljuje pa tudi nadzor.

Kaj je kvota in kaj kvotni sistem?

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Med zaposlene štejejo prijavljeni v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85), ne glede na število ur delovne obveznosti.

V skupno število zaposlenih štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah tudi zavarovani.

Kdo je zavezanec za kvoto? 

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji z najmanj 20 zaposlenimi. Zavezanci za kvoto pa niso tuje diplomatsko in konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni center.

Kdo je invalid?

Status invalida in pogoji, da bi invalida lahko šteli v kvoto, so prav tako natančno določeni z ZZRZI in Uredbo o določitvi kvote. Pri tem se upošteva navodilo, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje. Invalid je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. Vrsta invalidnosti je določena po šifrantu iz navodila, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje.

Kateri invalidi štejejo v kvoto?

V kvoto štejejo invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide, skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalida v zavarovanje, z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo podatka o invalidnosti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in zavod potrdi vpis le-tega v evidenco.

Na obrazcih za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja delavcev je potrebno označiti, da se prijavlja ali odjavlja delavec invalid.

Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide, skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalida v zavarovanje, ne morejo uveljavljati njihovega vštevanja v kvoto, niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.


V nadaljevanju so podrobneje predstavljene informacije o tem, 

  • kako se izračuna kvoto in kako poteka usklajevanje podatkov,
  • pod kakšnimi pogoji je kvota izpolnjena, 
  • kdaj kvota ni izpolnjena,
  • kako potekajo nadzori in kaj so prekrški.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani