Izračun kvote

V preglednici so navedene višine kvote ter številčne oznake dejavnosti.

Na primer: oznaka dejavnosti 18.220 - spada v skupino C (10-33) in zanjo velja 6% kvota, kar je razvidno iz preglednice razvrščenih dejavnosti.


62. člen ZZRZI v 4. odstavku določa: »V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor.« V vašem primeru bi tako morali zaposliti 13 invalidov.

V kvoto se vštevajo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so na ZZZS skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje prijavljeni kot invalidi.

V kvoto se vštevajo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in jih je delodajalec prijavil v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) ne glede na število ur delovne obveznosti.


Kot družba, ki spada v gradbeniško panogo, ste zavezani k 3 % kvoti, kar pomeni, da bi morali imeti zaposlenih 4 invalidov (135 x 3 % = 4,05). Za izpolnitev kvote vam manjka 1 zaposlen invalid in ste tako zavezani k mesečnemu plačilu prispevka v višini 70% minimalne plače za manjkajočega invalida. Prispevek je potrebno nakazati do konca meseca za obveznost iz preteklega meseca. Višina zneska minimalne plače je javno objavljena.

Če zaposleni še ni pridobil odločbe o statusu invalidnosti oziroma odločba o invalidnosti še ni pravnomočna, pomeni, da ga ne morete prijaviti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje in takšnega zaposlenega ne morete vštevati v kvoto zaposlenih invalidov.

Podatki o številu zaposlenih in številu invalidov pri delodajalcu so dostopni na SVZI.net. Do njih lahko z digitalnim potrdilom dostopajo samo pooblaščene osebe delodajalca.


Po določilih 3. odstavka 5. člena Uredbe o določitvi kvote ste dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na SVZI.net, kar pomeni, da je točnost in sprotna mesečna uskladitev podatkov na strani delodajalca. 


Sklad podatke o številu zaposlenih in številu invalidov pridobi iz uradnih evidenc ZZZS po stanju na zadnji dan v mesecu. Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Ne. V skladu s petim odstavkom 62. člena ZZRZI  in z tretjim odstavkom 6. člena Uredbe o določitvi kvote delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje, ne morejo uveljavljati niti njihovega vštevanja v kvoto niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.

V kvoto za posamezen mesec se štejejo le invalidi, ki so bili zaposleni in prijavljeni v zavarovanje kot zavarovanci invalidi na zadnji dan v mesecu za najmanj 20 ur na teden.

Delež kvote se glede na velikost delodajalca, ki zaposluje od 20 do 50 zaposlenih, zniža za 1 odstotno točko. Če ima na primer delodajalec 45 zaposlenih in je tako zavezanec za izpolnjevanje kvote in zanj npr. velja 3% kvota, se mu zmanjša kvota za eno odstotno točko, torej na 2 %.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani