Nadomestna izpolnitev kvote

Pogodbe so namenjene določitvi pogodbenih obveznosti med partnerjema. Za namen izpolnitve obveznosti po ZZRZI ni potrebno spreminjati pogodb zaradi zgoraj navedenih sprememb – spremembe kvote, minimalne plače ali obsega dela v okviru istega predmeta pogodbe. Je pa potrebno skleniti aneks in dati novo napoved nadomestne kvote v primeru novega predmeta pogodbenega sodelovanja in (ali) podaljšanja obdobja sodelovanja v okviru koledarskega leta, v katerem je bila napoved že odobrena. V tovrstnih primerih svetujemo, da kontaktirate sklad zaradi morebitnih dodatnih pojasnil in navodil.

Ne. Napoved NDM mora biti oddana elektronsko preko portala SVZI.net, do katerega pooblaščenec zavezanca za kvoto (ob predhodni dostavi pooblastila na obrazcu za določitev pooblaščenca) dostopa z digitalnim potrdilom, napovedi pa mora biti pripeta tudi pogodba o poslovnem sodelovanju.

Ne. Napoved NDM je mogoča le za koledarsko leto in v okviru tega se upošteva tudi realizacija pogodbe. Poročanje o realizaciji NDM za nazaj in po rokih za poročanje ni mogoče niti v koledarskem letu, niti za pretekla leta. Prav tako se lahko »višek« invalidov iz naslova NDM upošteva v okviru rezervacije zgolj za koledarsko leto, v katerem je tudi nastal, in za obdobje tega koledarskega leta, za katero ima delodajalec odobreno napoved nadomestne izpolnitve kvote.

Ne, kvoto lahko presegate le z dejansko zaposlenimi invalidi. Pri NDM s pogodbo o poslovnem sodelovanju, odobreno napovedjo in poročili o realizaciji lahko kvoto izpolnite, ne morete pa je presegati.

Z navedeno pogodbo lahko le izpolnjujete svojo obveznost zaposlitve invalidov, niste pa na ta način upravičeni do vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Večjo realizacijo po pogodbi sklad upošteva kot rezervacijo in tako večje število invalidov upošteva za naslednje mesece odobrene napovedi v okviru istega koledarskega leta.

Ne. Če ste realizirali znesek, ki ne zadostuje za izpolnitev NDM, ni smiselno poročati o realizaciji, te zneske lahko vključite v eno od poročil v naslednjih mesecih v okviru obdobja odobrene napovedi. V tem primeru ste, ne glede na morebitno poročanje, dolžni plačati prispevek za manjkajoče invalide, in sicer za celotni znesek prispevka glede na število invalidov do doseganja kvote (npr. 2 invalida do doseganja kvote = 2 x 70 % minimalne plače).


Tako invalidsko podjetje (ali zaposlitveni center) kot delodajalec naj skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju, na podlagi katere bodo uveljavljali NDM le, če bosta posel iz pogodbe tudi dejansko sposobna uresničiti, in v obsegu, v katerem so posel zmožni uresničiti z lastnimi zaposlenimi. V nasprotnem primeru bo namreč delodajalec dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skupaj z zamudnimi obrestmi za vse mesece, za katere ni izpolnjeval kvote. Ob tem velja opozoriti, da se v primeru ugotovitve kršitve določil o napovedi ali poročanju o realizaciji NDM šteje za prekršek, kar je lahko razlog za odvzem statusa invalidskega podjetja, delodajalcu pa se onemogoči uveljavljanje NDM za tekoče in naslednje leto.

Poleg tega velja izpostaviti, da mora imeti invalidsko podjetje oz. zaposlitveni center v PRS registru vpisano dejavnost, ki je predmet pogodbenega sodelovanja, in jo mora ohranjati kot dejavnost ves čas trajanja pogodbenega sodelovanja.

Več o ostalih zahtevah pogodbe preberite v veljavnih predpisih.

Ne. Skladno z ZZRZI mora mesečno poročilo poleg odgovorne osebe delodajalca podpisati tudi odgovorna oseba pogodbenega partnerja – IP/ZC, oboji sicer v roku za poročanje o realizaciji NDM, v nasprotnem primeru se bo, ne glede na razloge, štelo, da nadomestna izpolnitev kvote ni realizirana. Invalidsko podjetje/zaposlitveni center pri tem lahko tvega tudi odškodninsko odgovornost do zavezanca za kvoto.

Ne. Skladno z ZZRZI mora delodajalec mesečno poročilo oddati izključno in samo elektronsko preko SVZI.net. Enako velja tudi za napoved NDM.

Če poročilo ni oddano in potrjeno v roku, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana in je delodajalec dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Odgovornost za dokazovanje realizacije NDM nosita tako delodajalec kot njegov pogodbeni partner IP/ZC. Razloge napak ali zamud pri oddaji mesečnih poročil morata pogodbena partnerja reševati sama in skladno s pogodbenimi določili, ne moreta pa jih reševati z naknadnim dokazovanjem realizacije NDM. Sklad ni pogodbeni partner in tudi ne posrednik v morebitnih sporih med pogodbenikoma.

Prav tako je smiselno v okviru roka za oddajo poročil preverjati, ali jih je pogodbeni partner podpisal, in sicer časovno tako, da delodajalec zagotovi možnost ukrepanja in kontakta s pogodbenim partnerjem, ki bi poročilo moral podpisati, pa je, četudi mu ne nasprotuje, na to morebiti lahko pozabil.

Če imate odobreno nadomestno izpolnitev kvote, ki je z realizacijo ne morete izpolniti (ali ne morete v celoti izpolniti), ste prispevek za manjkajoče število invalidov dolžni plačati.

Sklad v primeru odobrene napovedi nadomestne izpolnitve kvote objavi podatek o dolgu do 10. v mesecu, po izteku roka za oddajo mesečnega poročila (npr. za januar 2021 do 10. marca 2021).

V kolikor kvote z realizacijo NDM ne boste (ali ne boste v celoti) izpolnili, predlagamo, da prispevek plačate proti koncu meseca, v katerem bi sicer oddali poročilo. Tako boste obveznost poravnali brez obresti. V kolikor se v navedenem primeru odločite plačati prispevek v prvi polovici meseca, v katerem naj bi poročilo oddali, obstaja možnost, da sklad to zazna kot preplačilo (saj terjatve še ne bo oblikoval) in vam zaradi tega nakazani znesek vrne. V izogib navedenemu se predlaga plačilo prispevka v primeru nerealizirane odobrene nadomestne izpolnitve kvote po 20. v mesecu (na primer: za obveznost za januar 2021 v zadnji triadi februarja 2021).

Predlagamo sicer tudi redno spremljanje objave podatkov sklada o nadomestni izpolnitvi kvote na spletni strani sklada SVZI.net, in sicer na vaši saldakontni kartici.

Način poročanja in roke določa ZZRZI, zato dokazovanje z računi za nazaj ni dovoljeno in ga ni možno upoštevati.


V primeru tehničnih težav svetujemo, da nemudoma stopite v stik s skladom po telefonu ali preko e-pošte in obvestite o vrsti težave. Če boste sklad o taki težavi obvestili v roku za oddajo mesečnega poročila, vam bo glede na vrsto težave dal navodilo in poskrbel za možnost poročanja.

Po roku za poročanje sklad obvestil o težavah delodajalca ne upošteva.

Svetujemo, da - če je le mogoče - s poročanjem ne odlašate do zadnjega dne. Zaradi morebitne odsotnosti pooblaščenca svetujemo, da ima delodajalec vsaj dva pooblaščenca za dostop do SVZI.net.

• Če napovedi niste pripeli pogodbe ali pa ste pripeli pogodbo, od podpisa katere je minilo več kot 10 dni oz. napačno pogodbo, naknadno pripnete pogodbo/aneks k pogodbi tako, da jo najprej skenirate, shranite in nato naknadno pripnete v SVZI.net pod »Pripenjanje pogodbe k že oddani e-napovedi«.

• Če ste pri oddaji napovedi v obrazcu naredili napako (npr. napisali napačno pogodbeno vrednost ali vrednost stroškov dela, izbrali napačno obdobje, ali pa ste za predmet pogodbe navedli napačno šifro predmeta pogodbe), na SVZI.net pod »Pregled vlog in poročil« poiščete napačno napoved in na koncu vrstice s potrditvijo gumba »preklic« prekličete, nato oddate novo napoved in ji pripnete ustrezno pogodbo. Velja pa pri tem rok, ki sicer velja za oddajo napovedi (10 dni od sklenitve pogodbe, upošteva se lahko najprej z vključno mesecem, v katerem je oddana, če so za to izpolnjeni vsi pogoji).

• Če ste oddani napovedi pripeli pomanjkljivo pogodbo in jo dopolnjujete z novo pogodbo ali aneksom k pogodbi svetujemo, da ponovno pripnete oba dokumenta. 

• Če imate sklenjeno pogodbo za več storitev, morate za vsako posebej ovrednotiti pogodbeno vrednost in stroške dela ter nato še skupno pogodbeno vrednost in stroške dela. Če tega v pogodbi niste določili, to lahko določite bodisi v novi pogodbi bodisi v aneksu k pogodbi oz. pisnem dokumentu, v katerem to pomanjkljivost posebej razčlenite in pojasnite. V tem primeru morate enega ali več od naštetih dokumentov ponovno pripeti k že poslani napovedi skupaj s prvotno pripeto pogodbo.


Novice

Delodajalci, oddajte napoved nadomestne izpolnitve kvote za 2024

Vsi delodajalci, ki želite oddati napoved za nadomestno izpolnitev kvote za leto 2024, vas vljudno naprošamo, da so storite čim prej in si tako zagotovite pravočasno obravnavo napovedi in morebitnih dopolnitev. To lahko storite preko portala SVZI.net....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani