Oprostitev plačila prispevkov

Za uveljavljanje oprostitve plačila PIZ prispevkov je potrebno preko SVZI.net elektronsko oddati vlogo. Sklad bo vlogo obravnaval in vam preko SVZI.net elektronsko izdal odločbo.

Po e-prevzemu odločbe o oprostitvi plačila PIZ prispevkov boste prispevke obračunali, ne boste pa jih plačali.

Če je invalidnost nastala zaradi omenjenih vzrokov v času zaposlitve pri trenutnem delodajalcu, za zaposlenega invalida ne morete uveljavljati vzpodbud zaradi preseganja kvote. Invalid se všteva v kvoto, ne pa v preseganje kvote in zanj ne morete uveljavljati oprostitve plačila PIZ prispevkov.

Najprej razvrstite vse invalide po kronološkem načelu. Za invalide nad kvoto, katerih invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, lahko uveljavljate oprostitev plačila PIZ prispevka, zato od invalidov nad kvoto odštejete invalide, katerih invalidnost je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

  • nagrada za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
  • subvencije plače.

Pri tej vzpodbudi gre za celotno oprostitev prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delodajalca in prispevek delojemalca. Višina prispevka je tako odvisna od višine plače invalida nad kvoto.

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje. S preseganjem kvote sta pogojeni le nagrada in oprostitev plačila prispevka.

Upravičenci morajo sredstva iz naslova oprostitve plačila PIZ prispevkov prikazati na posebnem, za to odprtem kontu in jih porabiti za namene, ki so predpisani. Glede tega lahko več informacij dobite na MDDSZ.

O namenski porabi ste dolžni poročati Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če sredstev ne porabite, ali jih ne porabite namensko, ste jih dolžni vrniti Republiki Sloveniji oz. skladu.

Če imate zaposlenih več invalidov in želite po kronološkem načelu določiti invalide, ki so zaposleni nad kvoto, je treba upoštevati datum prve pogodbe o zaposlitvi pri vas oz. vašem pravnem predhodniku, če je šlo za prevzem delavcev.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani