Plačilo stroškov podpornih storitev

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

 • nagrada za preseganje kvote,
 • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
 • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
 • subvencije plače.

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vse vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje.

V podjetju načrtujemo zaposlitev osebe s statusom delovnega invalida III. kategorije (po ZPIZ-u), prejemnika odločbe o zaposljivosti v podporni zaposlitvi. Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (koncesionar) je za invalida izdelal individualni načrt podpornih storitev. Kakšen je postopek glede uveljavljanja te pravice? 

 

Pravica do plačila stroškov podpornih storitev je zapisana v 73. členu ZZRZI, ki določa, da lahko vlogo vloži delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje.

Podporna oblika zaposlitve invalida mora izhajati iz njegove pogodbe o zaposlitvi ali aneksa sklenjenega k tej pogodbi, kot to določa 50. člen ZZRZI.

Delodajalec vloži vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za priznanje pravice do plačila podpornih storitev delodajalca«,  na katerem so navedene vse obvezne priloge:

 • odločba o invalidnosti,
 • odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
 • pogodba o zaposlitvi  sklenjeno med vlagateljem in invalidom,
 • individualni načrt podpore, 
 • potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje podpornih storitev, 
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena med vlagateljem in izvajalcem podpornih storitev, če je ta zaposlen pri vlagatelju oz. pogodba o izvajanju podpornih storitev sklenjeno med vlagateljem in zunanjim izvajalcem, 
 • izjava o višini bruto II urne postavke oz. plačilna lista za izvajalca podpornih storitev.

Podporne storitve v rehabilitaciji in zaposlitvi za invalida, delodajalca ali delovno okolje invalida lahko izvajajo strokovni delavci in sodelavci iz 9. člena ZZRZI, zaposleni pri delodajalcu, izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali v invalidskih podjetjih, lahko pa tudi druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh storitev v skladu s predpisi.


V primeru, da izvajalec podpornih storitev ni zaposlen pri vlagatelju, je torej zaposlen pri zunanjem izvajalcu, mora imeti vlagatelj z zunanjim izvajalcem podpornih storitev sklenjeno pogodbo o izvajanju podpornih storitev.

Na s.p., kjer sem sam nosilec dejavnosti in bi nastopal v vlogi izvajalca podpornih storitev, predvidevamo zaposlitev invalida v podporni obliki zaposlitve. Podporne storitve bi nudil invalidu skladno z individualnim načrtom podpore. Kakšna je višina urne postavke, ki jo Sklad plača?


Merilo za opredelitev plačila stroškov je vsakokrat veljaven Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Trenutno je cena podpornih storitev določena kot višina urne postavke bruto II osnovne plače izvajalca podpornih storitev. V vašem primeru je za določitev višine bruto II urne postavke relevanten obračun prispevkov za socialno varnost, za kar priložite dokazilo o tem, in sicer za zadnji mesec obračuna prispevkov pred vložitvijo vloge.

Za tolmače slovenskega znakovnega jezika se uporabljajo cene, ki so določene s predpisom, ki ureja tarifo za tolmače slovenskega znakovnega jezika.


Sklad financira podporne storitve le v obsegu jasno opredeljenem v individualnem načrtu podpornih storitev, ki jih nudi izvajalec podpornih storitev, in sicer največ do 30 ur mesečno. O obsegu števila ur sklad odloči z odločbo.


Primer: Vlagatelju je priznana pravica do plačila stroškov podpornih storitev, in sicer v obsegu do 10 ur za zaposlenega invalida, skladno z individualnim načrtom podpornih storitev. Vlagatelj je upravičen do plačila stroškov, za obseg ur, določenih z individualnim načrtom podpornih storitev in odločbo, torej ni nujno upravičen do sicer predpisanega maksimuma podpornih storitev, ki jih lahko sklad plača, to je 30 ur mesečno.


V primeru drugih okoliščin, primeroma poslabšanje zdravstvenega stanja invalida, je potrebna izdelava novega individualnega načrta podpornih storitev, kjer bo točno opredeljeno kakšno število ur podpore invalid potrebuje na delovnem mestu.

Pravica se lahko prizna od prvega dneva naslednjega meseca po oddaji vloge. Torej če delodajalec vlogo odda v maju 2018, se pravica do plačila stroškov podpornih storitev, ob izpolnjenih vseh pogojih, prizna s 1. 6. 2018. Če oddate vlogo v juniju 2018, se prizna pravica s 1. 7. 2018 itn.

Na podlagi izdane odločbe vlagatelj mesečno zahteva povrnitev plačila stroškov podpornih storitev, in sicer z zahtevkom za plačilo stroškov podpornih storitev, ki mu mora biti priloženo mesečno poročilo izvajalca podpornih storitev o izvedenih podpornih storitev.


Sklad znesek za povrnitev stroškov nakaže na račun vlagatelja v 30-ih dneh od prejema zahtevka vlagatelja, s priloženimi obveznimi prilogami:

 • mesečno poročilo o opravljenih podpornih storitvah,

plačilna lista izvajalca podpornih storitev, z ločenim prikazom zneska plačila podpornih storitev, 

 • plačilna lista invalida, 
 • računi za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih, 
 • potrdilo o plačilu računa za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih storitev.


Primer: Vlagatelj zahtevek za mesec april 2018 odda najkasneje do 31. 05. 2018, za maj najkasneje do 30. 06. 2018 itn..

Individualni načrt podpornih storitev za invalida izdela izvajalec storitev zaposlitvene rehabilitacije.

 

Iz individualnega načrta podpornih storitev mora biti nedvoumno in določeno razvidno, koliko ur podpornih storitev invalidu nudi izvajalec podpornih storitev.

Vlagatelj - delodajalec, v tem primeru samozaposleni invalid, vloži vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za priznanje pravice do plačila podpornih storitev delodajalca« , na katerem so navedene vse priloge.


V vašem primeru obvezno priložite naslednje:

 • odločba o invalidnosti, 
 • odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, 
 • individualni načrt podpore, 
 • pogodbo o izvajanju podpornih storitev sklenjeno med vlagateljem in zunanjim izvajalcem – tolmačem SZJ.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani