Subvencija plače

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

  • nagrada za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
  • subvencije.

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vse vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje.

Da, in sicer skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, v katerem je določeno, da je delodajalec dolžan izdati delavcu pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma preteklo koledarsko leto in sicer ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Subvencija plače je del plače invalida in je lahko na plačilni listi prikazana v znesku ali odstotku.

Izplačilo subvencije plač invalidom lahko uveljavlja zaposlitveni center, invalidsko podjetje ali delodajalec, ki zaposluje invalida z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, ki ima tudi odločbo o pravici do subvencije plače ne glede na uveljavljanje drugih vzpodbud, vendar upoštevaje veljavne predpise tako v delu izpolnitve temeljnih materialnopravnih pogojev, kot v delu veljavnih in relevantnih  predpisov iz naslova države pomoči, kumulacije in drugo. 

Glede vprašanja prejemanja sredstev iz naslova države pomoči, tako v delu višine kot v delu namena porabe  se je potrebno obrniti na ministrstvo za delo, družno, socialne zadeve in enake možnosti.

Imamo zaposlenega invalida, ki je status invalida pridobil zaradi poškodbe hrbtenice in dela na zanj prilagojenem delovnem mestu skrajšani delovni čas. Invalid ima še druge zdravstvene težave, ki ga omejujejo pri delovnemu funkcioniranju, določene od teh so psihosocialne narave. Zanima nas, ali ga lahko damo na oceno doseganja delovnih rezultatov, da bi uveljavljali subvencijo plače?


Za invalida lahko vedno preverjate doseganja nižjih delovnih rezultatov, vendar pa kljub ugotovljeni nižji učinkovitosti na delovnem mestu, ki je sicer glede na invalidnost ustrezno in pri katerem ste upoštevali omejitve iz naslova invalidnosti (hrbtenica, skrajšani delovni čas) ni nujno, da bo upravičen do subvencije plače. Do subvencije po ZZRZI bo upravičen le, če je doseganje delovnih rezultatov posledica invalidnosti kljub ustreznemu delovnemu mestu in delovnim pogojem. Če so nižji delovni rezultati posledica drugih zdravstvenih težav in vpliva psihosocialnega okolja na njegovo storilnost, do subvencije po ZZRZI ni upravičen.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani