Subvencija plače

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

  • nagrada za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
  • subvencije.

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vse vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje.

Vlogo lahko odda invalid na obrazcu, dostopnem na spletni strani sklada, po priznani pravici z odločbo, ki se jo vroči invalidu in delodajalcu, lahko delodajalec oddaja zahtevke za izplačilo subvencije plače.

Vloga za priznanje pravice se odda po pošti, na naslov, naveden na obrazcu (uradni naslov sklada), zahteve za izplačilo subvencije plače pa preko SVZI.net.

Zahtevek morate oddati najpozneje v roku 30 dni od dneva izplačila plače, sicer vam sklad subvencije ne povrne.

Za samozaposlene invalide, ki si ne izplačujejo plače, se namesto datuma izplačila plač v poročilu – zahtevku za izplačilo subvencije, navede datum plačila prispevkov za socialno varnost za mesec, za katerega se oddaja poročilo –zahtevek za povračilo subvencije plače.

Rok za oddajo poročila - zahtevek za povračilo subvencije plače za samozaposlene invalide, ki si plače ne izplačujejo, znaša prav tako 30 dni, se pa šteje od dneva, ko so po zakonu dolžni plačati prispevke za socialno varnost (na primer: za zahtevek za povračilo subvencije plače za 05/2021, začne teči od 20. 4. 2021).

Za zagotovitev pravilnega izplačila subvencije plače je pri oddaji poročila za subvencije plače nujno ažurno sporočati vse podatke, prav tako vse spremembe pri invalidu, ki na pravico do izplačila vplivajo, in sicer tako v delu navedbe podatkov o zaposlenem (ime in priimek), kot v delu datumske opredelitve nastanka in morebitnega prenehanja spremembe:

- nove zaposlitve in hkrati priznane pravice do subvencije plače z odločbo sklada,

- prenehanje zaposlitev,

- odsotnosti zaposlenega, v primeru katerih plača ni v breme delodajalca

- razporeditev na drugo delovno mesto,

- sprememba odločbe o invalidnosti idr.

Z zakonom, ki ureja delovna razmerja, je določeno, da je delodajalec dolžan izdati delavcu pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma preteklo koledarsko leto, in sicer ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Subvencija plače je del plače invalida in je lahko na plačilni listi prikazana v znesku ali odstotku, vendar se je za natančnejšo razlago in odgovor na zgornje vprašanje, tako glede obveznosti kot glede načina in vsebine prikaza subvencije plače na plačilni listi, smiselno obrniti na resorno ministrstvo.

Izplačilo subvencije plač invalidom lahko uveljavlja zaposlitveni center, invalidsko podjetje ali delodajalec, ki zaposluje invalida z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, ki ima tudi odločbo o pravici do subvencije plače ne glede na uveljavljanje drugih vzpodbud, vendar upoštevaje veljavne predpise tako v delu izpolnitve temeljnih materialnopravnih pogojev, kot v delu veljavnih in relevantnih predpisov iz naslova države pomoči, kumulacije in drugo. 

Glede vprašanja prejemanja sredstev iz naslova države pomoči, tako v delu višine kot v delu namena porabe se je potrebno obrniti na Ministrstvo za delo, družno, socialne zadeve in enake možnosti.

VPRAŠANJE: Imamo zaposlenega invalida, ki je status invalida pridobil zaradi poškodbe hrbtenice in dela na zanj prilagojenem delovnem mestu skrajšani delovni čas. Invalid ima še druge zdravstvene težave, ki ga omejujejo pri delovnemu funkcioniranju, določene od teh so psihosocialne narave. Zanima nas, ali ga lahko damo na oceno doseganja delovnih rezultatov, da bi uveljavljali subvencijo plače?

ODGOVOR: Za invalida lahko vedno preverjate doseganje nižjih delovnih rezultatov, vendar pa kljub ugotovljeni nižji učinkovitosti na delovnem mestu, ki je sicer glede na invalidnost ustrezno in pri katerem ste upoštevali omejitve iz naslova invalidnosti (hrbtenica, skrajšani delovni čas) ni nujno, da bo upravičen do subvencije plače. Do subvencije po ZZRZI bo upravičen le, če je doseganje delovnih rezultatov posledica invalidnosti kljub ustreznemu delovnemu mestu in delovnim pogojem. Če so nižji delovni rezultati posledica drugih zdravstvenih težav in vpliva psihosocialnega okolja na njegovo storilnost, do subvencije po ZZRZI ni upravičen.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani