Human resources development

Prometej

Celotni naslov projekta: Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov. 

Sklad od leta 2022 dalje sodeluje v projektu Prometej, katerega namen je opolnomočene zaposlenih z ukrepi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Glavni cilj projekta PROMETEJ  je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi različnim ravnem delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posredni cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

 • razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, individualna obravnava z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter krepitve organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
 • razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja, namenjena tudi širši uporabi.

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

 • izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov in odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
 • opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije covida-19 in različnih osebnih okoliščin zaposlene osebe na možnosti usklajevanja njenega poklicnega in zasebnega življenja,
 • znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
 • povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.

Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Merkur trgovina d. o. o. (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. (Slovenija);
 • Knauf Insulation d. o. o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, d. d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Prispevek sklada k projektu:

 • evalvacija programa Prometej po implementaciji vseh operativnih delovnih skupin v Sloveniji,
 • priprava predlogov o možnih izboljšavah programa Prometej po zaključenih aktivnostih,
 • priprava smernic za oblikovanje organizacijske kulture v podjetjih, ki podpira enakost spolov in predvidene ukrepe za odločevalce.

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt Prometej je bil javnosti predstavljen preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.


Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani