Dijaki / Študenti / Novice / 07 Dec 2022

Postopek odločanja o štipendijah

Letos je vlogo za prvo in nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije skupno oddalo več kot 7.900 vlagateljev, za štipendijo za deficitarne poklice pa je sklad prejel rekordno število vlog, to je 1.828. Odločanje o vlogah poteka, odločbe bodo izdane v zakonskem roku 60 dni. Sklad se zaveda, da je štipendija marsikomu pomemben vir sredstev v času izobraževanja, zato si prizadeva, da bi bilo o štipendijah odločeno čim prej. Pojasnjujemo, kako poteka postopek odločanja pri obeh štipendijah.

Zoisova štipendija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS tudi letos intenzivno obravnava vloge za Zoisovo štipendijo. Te je v letu 2022 oddalo preko 7.900 vlagateljev, od tega 3.400 za prvo dodelitev Zoisove štipendije, 4.500 pa za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Sklad si prizadeva, da bi bilo o vlogah za dodelitev Zoisove štipendije odločeno čim prej. Vsekakor pa v zakonskem roku za vse vlagatelje. Sklad se, kot vsako leto, trudi kar najhitreje odločiti o vseh zadevah, saj se zavedamo, da je marsikomu štipendija pomemben vir sredstev v času izobraževanja.

Zaradi pogostih vprašanj vlagateljev, kdaj bo odločeno o njihovi vlogi, naj pojasnimo, kako sploh poteka odločanje za dodelitev štipendije in nadaljnje prejemanje.

Pri odločanju prvo za dodelitev štipendije so vlagatelji razvrščeni v naslednje skupine:

  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (skupina OŠ),
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (skupina SŠ),
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).

O vlogah za dodelitev Zoisove štipendije pa se lahko odloči šele, ko so popolne vse vloge iz posamezne skupine vlagateljev, saj je potrebno vlagatelje v posamezni skupini rangirati in na ta način izbrati upravičence.

Pri dodeljevanju štipendij tako največ časa terjajo nepopolne vloge ter ugotavljanje ustreznosti izjemnih dosežkov, ki so izredno raznoliki in za katere je potrebno preveriti vse pogoje, hkrati pa je možno izpolnjevanje nekaterih pogojev preverjati šele ob začetku novega šolskega oz. študijskega leta, ko so na voljo ustrezni podatki v uradnih evidencah oz. ko vlagatelj šele prejme nekatera obvezna dokazila.

Trenutno obravnavamo vloge dijakov prvih letnikov. Vse vloge še niso popolne, zato vsem vlagateljem, ki so vložili nepopolno vlogo, izdajamo pozive k dopolnitvi vloge in določimo rok za dopolnitev.

Trudimo se, da bi bil postopek obravnave vlog zaključen čim prej. Roki za odločanje so tako odvisni od števila vlagateljev, popolnosti vlog in števila ter vrste dosežkov, ki jih vlagatelji uveljavljajo in za katere je potrebno preveriti izpolnjevanje pogojev. Vsekakor pa bo o vlogah odločeno v zakonitem roku, torej najkasneje v 60 dneh od zadnje prejete popolne oziroma dopolnjene vloge v tej skupini vlagateljev.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos odobrilo dva datuma za izplačila v decembru. Tako bo prvo nakazilo Zoisovih štipendij do 15. decembra, drugo nakazilo pa bo 23. 12. 2022 z namenom, da bo čim večje število štipendistov še letos prejelo nakazilo.

O vlogah za nadaljnje prejemanje štipendije se odloča sproti, pri čemer je več kot polovica teh vlog že odločena. To pomeni, da pri vlogah za nadaljnje prejemanje odločanje ni vezano na celotno skupino vlagateljev in potem rangiranje, temveč se lahko odloča po vrstnem redu prispetja.

O zaključku odločanja o vlogah bo sklad obvestil tudi na spletni strani.

Štipendija za deficitarne poklice

Letos je sklad prejel rekordno število vlog za štipendijo za deficitarne poklice, kar 1.828. Ker je na voljo samo 1.000 štipendij, bo v postopku dodelitve potrebno uporabiti razmejitvena merila. Tudi tukaj velja, da sklad lahko prične z odločanjem oziroma rangiranjem, ko prejme zadnjo popolno oziroma dopolnjeno vlogo. Predvidoma pa bodo štipendije upravičencem do štipendije za deficitarne poklice (tistim, ki prvič zaprošajo za štipendijo) nakazane 15. 12. 2022.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani