Predstavitev sklada

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje, zagotavljanje pravic delavcem ob insolventnosti delodajalca, zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine ter osrednji, posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Ustanovitev 

1. januarja 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od pripojitve uporablja novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register je novi sklad prevzel vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti.

Ustanovitelj Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je Republika Slovenija, v delu, ki se nanaša na vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, pa sta soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje. Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije. Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vizija

Vizija sklada je krepitev njegove vloge in utrjevanje prepoznavnosti kot osrednje strokovne institucije v Republiki Sloveniji z uresničevanjem temeljnega poslanstva in zastavljenih ciljev na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje. Sklad ureja tudi poravnavanje obveznosti iz pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca, poravnavanje obveznosti za nadomestila preživnin ob neplačevanju preživnine za preživljanje otrok ter je osrednji posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Poslanstvo

Poslanstvo sklada je skrb za razvoj človeških virov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje in konkurenčnost, spodbujanje prenosa znanja ter povezovanje znanstvenoraziskovalnega področja in univerz z gospodarstvom z zagotavljanjem podpornih mehanizmov, ki bi omogočili boljše usklajevanje izobraževalnega sistema s potrebami na trgu dela. Soustvarjamo na znanju temelječo družbo in s tem prispevamo k tehnološki, znanstveni in gospodarski prenovi Slovenije ter k njenemu vključevanju v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor. Spodbujamo razvoj zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje ter učinkovito odločamo o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev. Skrbimo za uveljavljanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine in ozaveščamo, da je pravica do preživnine njihova temeljna pravica.

Poslanstvo sklada je biti prepoznavna strokovna institucija, ki svojim upravičencem ponuja kakovostno storitev in svetuje v postopkih.

Sklad svoje poslanstvo uresničuje:

 • z dodeljevanjem štipendij in drugih oblik financiranja dijakom in študentom za izobraževanje doma in v tujini,
 • s sofinanciranjem sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov za spodbujanje prenosa znanja z znanstvenoraziskovalnega področja v gospodarstvo,
 • z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim za izboljšanje izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,
 • z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju človeških virov,
 • z nadzorom nad izpolnjevanjem predpisane kvote pri zaposlovanju invalidov,
 • s pobiranjem prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi nedoseganja kvote,
 • z izterjavo neplačanega prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov,
 • z odločanjem o vlogah in izplačevanjem nagrad delodajalcem za preseganje kvote zaposlenih invalidov,
 • z odločanjem o vlogah in izplačevanjem subvencij plač za invalide,
 • z odločanjem o vlogah in financiranjem stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov,
 • z odločanjem o vlogah in financiranjem stroškov storitev v podpornem zaposlovanju za invalide,
 • z odločanjem o vlogah za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
 • s financiranjem prilagoditve vozil za zaposlenega in samozaposlenega invalida,
 • z izplačevanjem nadomestil preživnine,
 • z izterjavo izplačanih nadomestil preživnine od preživninskih zavezancev in zakonitih zastopnikov ter z mednarodno izterjavo preživnin,
 • z izvajanjem nalog poravnave obveznosti glede pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca.

Strateški cilji

 • Krepitev vloge sklada kot osrednje institucije v Republiki Sloveniji za spodbujanje razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje, poravnavanje obveznosti iz nadomestil preživnin ob neplačevanju preživnine za preživljanje mladoletnih otrok in poravnavanje glede pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca.
 • Zagotavljanje uspešnega doseganja ciljev javne politike pri delovanju sklada.
 • Izvajanje učinkovite, uspešne in gospodarne izterjave sredstev iz postopkov insolventnosti in postopkov vračila štipendij ter drugih oblik sofinanciranja izobraževanja, od preživninskih zavezancev in zavezancev za kvoto.
 • Učinkovita, vključujoča in trajnostna organizacijska in poslovna kultura.

Cilji

Med najpomembnejšimi kratkoročnimi cilji sklada so:

 • prenova zastarelih informacijskih sistemov, ki delujejo v različnih računalniških okoljih, s poudarkom na čim večjem poenotenju procesov na posameznih področjih;
 • prenova in digitalizacija poslovnih procesov;
 • sprememba notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest glede na učinke prenove poslovnih procesov;
 • hitro in sprotno reševanje vlog na vseh področjih delovanja sklada.

Med najpomembnejšimi dolgoročnimi cilji sklada so:

 • izvajanje dejavnosti, povezanih z dodeljevanjem štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, to so Zoisove štipendije, štipendije Ad futura, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije za deficitarne poklice; 
 • izvajanje programov iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, zlasti prednostne osi 8 (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile) in osi 10 (Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost); 
 • krepitev mednarodnega sodelovanja z razširitvijo programov štipendiranja oziroma financiranja izobraževanja v tujini in drugih programov mednarodne mobilnosti; 
 • vzpostavitev novih programov za zaposlene v podjetjih za izboljšanje usposobljenosti zaposlenih, zaposljivosti posameznikov in konkurenčnosti podjetij; 
 • poenostavitev postopkov dodeljevanja vseh vrst štipendij in drugih finančnih spodbud, zagotovitev možnosti elektronskega oddajanja vlog ter zagotovitev informacij o možnostih pregledne in enostavne pridobitve štipendij in finančnih spodbud; 
 • učinkovito izvajanje dejavnosti glede pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev; 
 • učinkovito izvajanje dejavnosti glede pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin in tekoče zagotavljanje pravic upravičencem; 
 • učinkovito izvajanje dejavnosti glede pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca in tekoče zagotavljanje pravic upravičencem; 
 • učinkovita izterjava terjatev od dolžnikov sklada; 
 • zagotovitev finančne vzdržnosti sklada.


Osebna izkaznica


Ime Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Sedež Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 434 10 81
Faks +386 (0)1 434 58 99
E-naslov gp@sklad-kadri.si
jpsklad@jps-rs.si
Spletna stran www.srips-rs.si
Pravna oblika javni sklad
Matična številka 1198459000
Davčna številka 86279670
Številka podračuna pri UJP 01100 - 6000054149 (štipendije)
01100 - 6950264112 (delovanje)
01100 - 6000063752 (ESI)
01100 - 6544955820 (preživnine)
01100 - 6544954268 (jamstveni sklad)
01100 - 6000042024 (dejavnost, namenjena invalidom)
01100 - 6000055119 (mednarodna izterjava preživnin)
Namensko premoženje 12,445.318,16 EUR
Sklad je posredni proračunski uporabnik.
Organi sklada Nadzorni svet in enočlanska uprava - direktor
Število zaposlenih (31. december 2022) 58
Število zaposlenih na projektih, sofinanciranih iz evropske kohezijske politike (31. december 2022) 26
Direktorica mag. Barbara Leder


Organi sklada


DIREKTORICA

 • mag. Barbara Leder


NADZORNI SVET 

Predsednica:

 • mag. Katja Rihar Bajuk, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namestnik predsednice:

 • Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta

Člani:

 • Barbara Masle Erjavec, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Štefan Preglej, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance
 • Mitja Žiher, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Karmen Fortuna Jefim, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta
 • Marike Grubar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije


Organizacijska shema sklada

Organigram sklada, v veljavi od 1. 10. 2023


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani