Plačilo stroškov podpornih storitev

Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje, lahko na sklad vloži vlogo za plačilo stroškov podpornih storitev, katere lahko izvaja oseba, ki ni strokovni delavec iz 9. člena ZZRZI.

Splošno in pogoji

V primeru, da delodajalec zaposluje invalida, za katerega je izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in je izdelan individualni načrt podpornih storitev, torej jih invalid potrebuje pri opravljanju del in nalog, ZZRZI predvideva možnost priznanja pravice do plačila stroškov podpornih storitev.

Pravica plačila stroškov podpornih storitev velja za največ 30 ur na mesec, izplača pa se za čas, ki ga je izvajalec podpornih storitev porabil neposredno za pomoč invalidu.

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po oddani vlogi izplačuje skladno s Sklepom MDDSZ o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev.

Delodajalec mora imeti z invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje, podporne storitve pa lahko nudi tudi oseba, ki ni strokovni delavec iz 9. člena ZZRZI.

Plačilo podpornih storitev se izvede le za čas dejanskega nudenja podpornih storitev invalidu, vendar ne več kot v dovoljenem obsegu.


Upravičenec in postopek

Vlogo vloži delodajalec na obrazcu sklada. O vlogi odloči sklad, upoštevaje ZZRZI, Uredbo o določitvi kvote in druge veljavne predpise.

V postopku veljajo določbe ZUP, kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI.


Delodajalec odda vlogo z naslednjimi prilogami:

 • odločbo o invalidnosti,
 • odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
 • pogodbo o zaposlitvi  sklenjeno med vlagateljem in invalidom,
 • individualni načrt podpore,
 • potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje podpornih storitev,
 • pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno med vlagateljem in izvajalcem podpornih storitev, če je ta zaposlen pri vlagatelju  oz. pogodbo o izvajanju podpornih storitev sklenjeno med vlagateljem in zunanjim izvajalcem.

Podporna oblika zaposlitve invalida mora izhajati iz njegove pogodbe o zaposlitvi ali aneksa sklenjenega k tej pogodbi, kot to določa 50. člen ZZRZI.

Delodajalec vloži vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za priznanje pravice do plačila podpornih storitev delodajalca«.

V postopku veljajo določbe ZUP, kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI, materialnopravno pa skladno z ZZRZI in Uredbo o določitvi kvote ter drugimi predpisi.

Pravica se prizna od prvega dneva naslednjega meseca po oddaji vloge.


Zahtevek

Plačilo stroškov podpornih storitev po priznani pravici je pogojeno z vložitvijo zahtevka za plačilo in poročila o opravljenih storitvah, oba dokumenta se vložita na obrazcu.

Oba dokumenta je potrebno vložiti do konca meseca za storitev, opravljeno v preteklem mesecu.

Po prejemu odločbe s katero je bila pravica do plačila stroškov podpornih storitev priznana, delodajalec skladu mesečno pošilja, na predpisanem obrazcu zahtevek za plačilo podpornih storitev, ki so bile nudene invalidu v preteklem mesecu, skupaj s poročilom o opravljenih storitvah.  Oddan zahtevek in poročilo sta pogoj (morata biti oddana), da bi delodajalec lahko uveljavljal izplačilo stroškov podpornih storitev in sicer do konca meseca za storitve, nudene v preteklem mesecu.


Zahtevek se pošlje na predpisanem obrazcu »Zahtevek za plačilo stroškov podpornih storitev«, ki mu priloži:

 • mesečno poročilo o opravljenih podpornih storitvah, ki ga podpišejo delodajalec, invalid in izvajalec podpornih storitev,
 • plačilna lista izvajalca podpornih storitev,
 • plačilna lista invalida,
 • računi za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih,
 • potrdilo o plačilu računa za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih storitev.

Zahtevek se pošlje na uradni elektronski naslov sklada jpsklad@jps-rs.si, z obvezno navedbo številke zadeve (odločbe) in meseca ter leta, za katero se pošilja zahtevek.

Poročilo, ki je priloga k zahtevku, se odda v istem roku in na enak način, morajo pa ga podpisati delodajalec, invalid in izvajalec podpornih storitev.


Sklad financira podporne storitve v obsegu največ do 30 ur mesečno po ceniku, ki ga sprejme minister, pristojen za invalidsko varstvo. Merilo za opredelitev plačila stroškov je vsakokrat veljaven sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev.

Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne stroške podpornih storitev v roku 30 dni od prejema zahtevka.

Delodajalec mora osebi, ki izvaja podporne storitve, na plačilni listi ločeno prikazati znesek plačila, ki ga oseba prejme za opravljene podporne storitve. Če podporne storitve izvaja oseba, ki ni zaposlena pri istem delodajalcu kakor invalid, ki se mu nudijo podporne storitve, delodajalec znesek plačila za opravljene podporne storitve nakaže invalidu, kar mora biti razvidno iz invalidove plačilne liste.

Če ima delodajalec neporavnane obveznosti do Sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbude, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z ZDavP in o tem pisno obvesti delodajalca.

Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost izplačila in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude in zamudnih obresti skladno z ZDavP od dneva prejema vzpodbude do vračila.


Morda vam bodo v pomoč tudi pogosta vprašanja in odgovori glede plačila stroškov podpornih storitev

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani