Plačilo prispevka zaradi neizpolnitve kvote

Odgovor na vprašanje lahko najdete v Reviji Iks, številka 04/06, 12/11 in 05/12.

Obračuna in plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov ni potrebno izkazovati na nobenem obrazcu.

Obveznost za prispevek zapade v plačilo do zadnjega dne v mesecu za obveznost iz preteklega meseca.

Sklad obračuna zamudne obresti za vsa prepozno prejeta plačila, to pomeni za plačila, prejeta po zakonsko predpisanem roku, pri čemer, skladno z ZZRZI upošteva 93. člen ZDavP kar pomeni, da s prejetim plačilom zavezanca zapira odprto terjatev po naslednjem vrstnem redu: stroški postopka, obresti, prispevek za kvoto.

Sklad obračuna zamudne obresti po obrestni meri določeni v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP), skladno s 6. členom ZZRZI.

Ne. Sklad obračune zamudnih obresti objavi na SVZI.net. Delodajalci lahko natisnejo izpis obračuna zamudnih obresti.

Sklad na podlagi 4. odstavka 5. člena Uredbe o določitvi kvote vsa ugotovljena preplačila, za katera v knjigovodskih listinah nima knjižene terjatve do delodajalca, v roku 30 dni od ugotovljenega stanja, vrne na transakcijski račun delodajalca. Predlagamo, da redno spremljate obveznosti na vaši saldakontni kartici na SVZI.net in plačilo izvedete takoj po objavi zneska prispevka za kvoto oziroma takoj po oddaji mesečnega poročila o realizaciji nadomestne kvote.

Sklad za delodajalca, zavezanca h kvoti, ki ne izpolni kvote, objavi obveznost plačila prispevka na SVZI.net najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Objava velja kot obvestilo zavezancem o višini mesečnega prispevka. Delodajalci lahko tudi sami izračunajo svojo obveznost za prispevek glede na število zaposlenih in zaposlenih invalidov na zadnji dan v tekočem mesecu in ob nedoseganju kvote plačati prispevek do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Hkrati vas obveščamo, da ste tudi po določilih 3. odstavka 5. člena veljavno sprejete Uredbe o določitvi kvote dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na SVZI.net, kar pomeni, da je točnost in sprotna mesečna uskladitev podatkov na strani delodajalca.

Na primer za obveznost v mesecu marcu, izračunano na stanje zaposlenih in zaposlenih invalidov na dan 31. marca, ste prispevek za kvoto dolžni plačati do konca meseca aprila.

Vse podatke o obveznosti za prispevek, plačilih, morebitnih zamudnih obresti in neplačanih prispevkih lahko vidite na SVZI.net in sicer v obliki računovodske saldakontne kartice.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani