Nadomestna izpolnitev kvote

Pogodbe so namenjene določitvi pogodbenih obveznosti med partnerjema. Za namen izpolnitve obveznosti po ZZRZI ni potrebno spreminjati vsebine pogodb zaradi zgoraj navedenih sprememb – spremembe kvote, minimalne plače  ali obsega dela v okviru istega predmeta pogodbe.

Ne. Napoved NDM morate oddati elektronsko preko SVZI.net, do katerega  dostopate z digitalnim potrdilom in pooblastilom delodajalca, za katerega oddajate vlogo, napovedi pa morate pripeti tudi pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Ne. Napoved NDM je mogoča le za koledarsko leto in v okviru tega se upošteva tudi realizacija pogodbe. Poročanje o realizaciji NDM za nazaj in po rokih za poročanje ni mogoče niti v koledarskem letu, niti za pretekla leta. Prav tako se lahko »višek« invalidov iz naslova NDM upošteva v okviru rezervacije zgolj za koledarsko leto, v katerem je tudi nastal.

Ne, kvoto lahko presegate le z dejansko zaposlenimi invalidi. Pri NDM s pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko kvoto izpolnite, ne morete pa je presegati.

Z navedeno pogodbo lahko le izpolnjujete svojo obveznost zaposlitve invalidov, niste pa na ta način upravičeni do vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Večjo realizacijo po pogodbi Sklad upošteva kot rezervacijo in tako večje število invalidov upošteva za naslednje mesece napovedi v okviru istega koledarskega leta.

Ne. Če ste realizirali znesek, ki ne zadostuje za izpolnitev NDM, ni smiselno poročati o realizaciji, te zneske lahko vključite v eno od poročil v naslednjih mesecih v okviru obdobja odobrene napovedi.  V tem primeru ste ne glede na morebitno poročanje dolžni plačati prispevek za manjkajoče invalide, in sicer za celoten znesek prispevka, glede na število invalidov do doseganja kvote (npr. 2 invalida do doseganja kvote = 2 x 70% min. plače).


Tako invalidsko podjetje kot delodajalec naj skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju, na podlagi katere bodo uveljavljali NDM le, če bosta posel iz pogodbe tudi dejansko sposobna uresničiti. V nasprotnem primeru bo namreč delodajalec dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skupaj z zamudnimi obrestmi za vse mesece, za katere ni izpolnjeval kvote. Ob tem velja opozoriti, da se v primeru ugotovitve kršitve določil o napovedi ali poročanju o realizaciji NDM šteje za prekršek, kar je lahko razlog za odvzem statusa invalidskega podjetja, delodajalcu pa se onemogoči uveljavljanje NDM  za tekoče in naslednje leto.


Ne. Skladno z ZZRZI mora mesečno poročilo poleg odgovorne osebe delodajalca, delodajalca, podpisati tudi odgovorna oseba pogodbenega partnerja – IP/ZC, oboji sicer v roku za poročanje o realizaciji NDM.

Ne. Skladno z ZZRZI mora delodajalec, delodajalec mesečno poročilo oddati izključno in samo elektronsko preko SVZI.net. Enako velja tudi za napoved NDM.

Če poročilo ni oddano in potrjeno v roku, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana in je delodajalec dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Odgovornost za dokazovanje  realizacije NDM nosita tako delodajalec kot njegov pogodbeni partner-IP/ZC. Razloge napak ali zamud pri oddaji mesečnih poročil morata pogodbena partnerja reševati sama in skladno s pogodbenimi določili, ne moreta pa jih reševati z naknadnim dokazovanjem realizacije NDM. Sklad ni pogodbeni partner in tudi ne posrednik v morebitnih sporih med pogodbenikoma.


Prav tako je smiselno v okviru roka za oddajo poročil preverjati, ali jih je pogodbeni partner podpisal in sicer časovno tako, da delodajalec zagotovi možnost ukrepanja in kontakta s pogodbenim partnerjem, ki bi poročilo moral podpisati, pa je, četudi mu ne nasprotuje, na to morebiti lahko pozabil.


Za obdobje možnosti izpolnjevanja kvote z NDM ste prispevek zaradi morebitne nezadostne realizacije NDM prispevek dolžni plačati do 10. v mesecu po izteku roka za oddajo mesečnega poročila (npr. za januar 2018 do 10. marca 2018).

Način poročanja in roke določa ZZRZI, zato dokazovanje z računi za nazaj ni dovoljeno in ga ni možno upoštevati.


V primeru tehničnih težav svetujemo, da nemudoma stopite v stik s Skladom po telefonu ali preko e-pošte in Sklad obvestite o vrsti težave. Če boste Sklad o taki težavi obvestili v roku za oddajo mesečnega poročila, vam bo glede na vrsto težave dal navodilo in poskrbel za možnost poročanja.


Po roku za poročanje Sklad obvestil o težavah delodajalca ne upošteva.


Svetujemo, da, če je le mogoče, s poročanjem ne odlašate do zadnjega dne. Zaradi morebitne odsotnosti pooblaščenca svetujemo, da ima delodajalec vsaj dva pooblaščenca za dostop do SVZI.net.


• Če napovedi niste pripeli pogodbe ali pa ste pripeli pogodbo, od podpisa katere je minilo več kot 10 dni oz. napačno pogodbo, naknadno pripnete pogodbo/aneks k pogodbi tako, da jo najprej skenirate, shranite in nato naknadno pripnete v SVZI.net  pod »Pripenjanje pogodbe k že oddani e-napovedi«.

• Če ste pri oddaji napovedi v obrazcu naredili napako (npr. napisali napačno pogodbeno vrednost ali vrednost stroškov dela, izbrali napačno obdobje, ali pa ste za predmet pogodbe navedli napačno šifro predmeta pogodbe), na SVZI.net pod »Pregled vlog in poročil« poiščete napačno napoved in na koncu vrstice s potrditvijo gumba »preklic« prekličete, nato oddate novo napoved in ji pripnete isto ustrezno pogodbo.

• Če ste oddani napovedi pripeli pomanjkljivo pogodbo in jo dopolnjujete z novo pogodbo ali aneksom k pogodbi svetujemo, da ponovno pripnete oba dokumenta.

• Če imate sklenjeno pogodbo za več 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani