Subvencija plače

Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega v zaščitni zaposlitvi, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica invalidnosti. Sredstva iz naslova priznane pravice se izplača delodajalcu invalida.

Splošno in pogoji 

Pravica do subvencije plače je vzpodbuda za zaposlovanje invalidov, do katere so lahko upravičeni invalidi, zaposleni v zaščitni zaposlitvi, v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica invalidnosti. 

Invalid, ki se je usposabljal na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, lahko vloži vlogo za priznanje pravice do subvencije plače, ko z delodajalcem sklene pogodbo o zaposlitvi za enako ali podobno delo.

Za invalide, zaposlene brez predhodnega usposabljanja pri delodajalcu za enako ali podobno delo, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi, velja, da jih delodajalec lahko napoti na oceno doseganja delovnih rezultatov po preteku treh mesecev od zaposlitve, v kolikor ocenjuje, da so njihovi delovni rezultati nižji od pričakovanih. Posledično so, upoštevaje določbe, od kdaj se pravica prizna, lahko upravičeni do subvencije plače šele po treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali prerazporeditve na drugo delovno mesto pri istem delodajalcu, vlogo za priznanje subvencije plače pa lahko vložijo na podlagi izdelane ocene.

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po oddani vlogi.

Osnova za izračun subvencije plače invalida je minimalna plača. Višina subvencije plače invalida je odvisna od oblike zaposlitve in doseganja delovnih rezultatov, mesečno izplačilo subvencije pa od števila dejansko opravljenih delovnih ur, navedenih v mesečnem poročilu in povprečne mesečne delovne obveznosti. 

Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov je ena od storitev zaposlitvene rehabilitacije in jo izvajajo javni zavodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje koncesionarja. Nabor le-teh je javno dostopen.

Merila in postopek za določitev višine subvencije plače za invalide predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo.


Način določanja plače invalida 

Subvencija plače invalida je sestavni del plačila za delo po pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije plače, upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za opravljeno delo, in subvencija plače, izplačana po ZZRZI, skupaj predstavljata plačo delovnega mesta, za katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Na zaščitenih delovnih mestih sta plača, ki jo za opravljeno delo invalida izplača delodajalec, in subvencija plače, izplačana po tem zakonu, skupaj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.


Odstotek subvencije plače

Osnova za izračun subvencije plače je minimalna plača.

Invalidi so upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače glede na obliko zaposlitve in doseganje delovnih rezultatov:

 • v zaščitni zaposlitvi od 40 % do 70 % minimalne plače,
 • v podporni zaposlitvi od 10 % do 30 % minimalne plače,
 • v invalidskem podjetju od 10 % do 30 % minimalne plače.

Zaščitna delovna mesta lahko zagotavljajo tudi invalidska podjetja, ki jih morajo imeti določena v splošnem aktu ali izjavi o varnosti.


Upravičenec in postopek 

Vlogo za priznanje pravice do subvencije plače vloži invalid na obrazcu Vloga za priznanje pravice do subvencije plače, ki je dostopna pod zavihkom Obrazci in vloge.

Priloge k vlogi so navedene na sami vlogi in so:

 • odločba o invalidnosti,
 • ocena doseganja delovnih rezultatov,
 • odločba o zaposljivosti, če gre za zaposlitev v zaščitni ali podporni zaposlitvi,
 • pogodba o zaposlitvi,
 • individualiziran načrt podpore, če gre za zaposlitev v podporni zaposlitvi,
 • dopolnilno mnenje ZPIZ, če gre za delovnega invalida.

V primeru manjkajočih dokazil se invalida oziroma stranko pozove k dopolnitvi.

O vlogi odloči sklad, upoštevaje določbe ZZRZI, Uredbo o določitvi kvote in druge veljavne predpise. Odločba se vroči invalidu, pošlje se jo tudi delodajalcu invalida. V postopku veljajo določbe ZUP, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI.

V primeru ponovne ocene doseganja delovnih rezultatov, s katero je ugotovljeno drugačno doseganje delovnih rezultatov, kakor v prejšnji oceni, mora zaposleni invalid na sklad vložiti novo vlogo za subvencijo plače. Enako velja v primeru spremembe delodajalca ali delovnega mesta.

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po oddani vlogi.


Zahtevek

Zahtevek za povračilo subvencije plače po izdani odločbi odda delodajalec, izključno elektronsko preko SVZI.net. Zahtevek mora delodajalec vložiti najpozneje v roku 30 dni od dneva izplačila plač, sklad pa subvencije plač povrne delodajalcu v roku enega meseca od prejema zahtevka. Če delodajalec ne odda zahtevka za povračilo subvencij plač v predpisanem roku, mu sklad subvencij ne povrne.

Rok za oddajo poročila – zahtevek za povračilo subvencije plače za samozaposlene invalide, ki si plače ne izplačujejo, je prav tako 30 dni, se pa šteje od dneva, ko so po zakonu dolžni plačati prispevke za socialno varnost (na primer: za zahtevek za povračilo subvencije plače za 05/2021, začne rok teči 20. 4. 2021).

Invalidu pripada subvencija plače samo za delovne dneve oziroma delovne ure, za katere ne prejema nadomestila za delo s skrajšanim delovnim časom od ZPIZ in za ure, za katere ne prejema nadomestila od ZZZS skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Delodajalcu pripada subvencija plače za ure, za katere je izplačilo plače v breme delodajalca.

Pred izplačilom subvencije plač lahko sklad zahteva kopijo obrazca REK-1, ki ga je delodajalec oddal na FURS za mesec, za katerega uveljavlja izplačilo subvencije.

Če ima delodajalec neporavnane obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo subvencije plače, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z ZDavP in o tem pisno obvesti delodajalca.

V primeru neupravičenih izplačanih subvencij plač, sklad delodajalcu izda odločbo, s katero mu naloži vračilo neupravičenih izplačanih subvencij skupaj z obrestmi skladno z ZDavP od dneva izplačila neupravičenih izplačanih subvencij do vračila.


Navodila za izpolnjevanje Poročila o izplačilu subvencije plač invalidom

V tabelo »Število zaposlenih invalidov, upravičenih do subvencije plač po efektivnem številu ur na dan in glede na % subvencije« delodajalec vpiše število vseh invalidov, za katere v obračunskem mesecu uveljavlja subvencije. 

V tabelo vpišete število invalidov glede na število ur, ki so jih dolžni opraviti po Pogodbi o zaposlitvi in glede na priznan odstotek subvencije – SVZI.net izračuna skupno število ur v breme delodajalca za vsako posamezno vrstico oz. skupino invalidov po odstotku subvencije. Izračun je omejen z največjim številom ur glede na delovne dneve pri delodajalcu.

V tabelo »Podatki o višini izplačila subvencije plače« se v stolpec B število invalidov prenese samodejno glede na predhodno vpisane podatke. V stolpcu C1 vpišete število ur v breme delodajalca, brez ur iz stolpcev C2 in D, ki ju izpolnite posebej. V stolpcu C2 vpišete število ur za invalide, za katere prejmete nadomestilo za skrajšani delovni čas s strani ZPIZ. V stolpec D pa število ur v breme ZZZS zaradi refundacije bolniške nad 30 dni. Sistem primerja vnos podatkov iz stolpca B in E s predhodno tabelo ter izračuna znesek izplačila.

V tabelo »Novi prejemniki subvencije« delodajalec vpiše prejemnike subvencije plače, ki jih na novo prijavlja v mesecu, za katerega uveljavlja povračilo subvencije, in jim je bila priznana pravica z odločbo sklada (novo zaposleni invalidi s pravico do subvencije plače). 

V tabelo »Prenehanje subvencije«, ki se v bistvu nanaša na prenehanje delovnega razmerja invalida, ki mu je pravica do subvencije plače priznana, delodajalec vpiše samo tiste invalide, upravičence do subvencije plače, ki jim je prenehalo delovno razmerje. 

V tabelo »Porodniški dopust« delodajalec vpiše invalide, upravičence do subvencije, ki so na porodniškem oziroma starševskem dopustu, z datumom pričetka in datumom prenehanja. Vpisuje se tudi morebitna podaljšanja obdobja trajanja pravice do porodniškega oziroma starševskega dopusta. 

V tabelo »Sprememba odločbe o invalidnosti« delodajalec vpiše invalide, pri katerih je prišlo do spremembe odločbe o invalidnosti in te ne vplivajo na spremembo delovnega mesta (npr. število ur delovne obveznosti iz polnega na skrajšani delovni čas). V kolikor je spremenjeno delovno mesto zaradi reorganizacije ali zaradi novih ugotovitev in omejitev iz naslova invalidnosti po spremenjeni odločbi, je potrebno invalida ponovno oceniti in nato ponovno vložiti vlogo na sklad.

Invalide iz tabele »Novi prejemniki subvencije« delodajalec doda v osnovno, začetno tabelo »število zaposlenih invalidov, upravičenih do subvencije plače« z mesecem priznanja pravice z odločbo sklada. Če je z invalidom prekinjena pogodba o zaposlitvi sredi meseca, delodajalec vpiše datum prekinitve delovnega razmerja, enako velja v primeru sklenitve pogodbe o delu, ko je datum pričetka dela sredi meseca.

Za nove upravičence do subvencije plače lahko delodajalec vlaga zahtevek za izplačilo subvencije plače od meseca, od katerega je priznana pravica.

Že oddano poročilo je možno preklicati v rubriki »Pregled poročil«, s klikom na tekst »Prekliči«. Po preklicu je poročilo možno ponovno oddati, vendar znotraj roka za oddajo poročila za konkretni mesec (30 dni od dneva izplačila plače). Pri tem velja opozoriti, da se s preklicem prevzema tudi odgovornost za morebitno zamudo z ZZRZI določenega tridesetdnevnega roka za oddajo poročil.

V »Opombe« delodajalec vpiše posebnosti.

NATANČNO IZPOLNJEVANJE VSEH RELEVANTNIH PODATKOV VPLIVA NA PRAVILNOST IZPLAČILA, V NASPROTNEM PRIMERU JE DELODAJALEC PREVEČ IZPLAČAN ZNESEK DOLŽAN VRNITI Z ZAMUDNIMI OBRESTMI, zato je pred oddajo poročila smiselno preveriti, ali so podatki pravilno in v celoti vneseni.

Ob tem velja poudariti, da je za zagotovitev pravilnega izplačila subvencije plače pri oddaji poročila za subvencije plače nujno ažurno sporočati vse podatke, prav tako vse spremembe pri invalidu, ki na pravico do izplačila vplivajo, in sicer tako podatki o zaposlenem (ime in priimek), kot tudi datumska opredelitev nastanka in morebitnega prenehanja spremembe:

 • nove zaposlitve in hkrati priznane pravice do subvencije plače z odločbo sklada, 
 • prenehanje zaposlitev, 
 • odsotnosti zaposlenega, v primeru katerih plača ni v breme delodajalca,
 • razporeditev na drugo delovno mesto, 
 • sprememba odločbe o invalidnosti idr.

V pomoč vam bodo morda tudi pogosta vprašanja in odgovori o subvenciji plače.


Novice

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani