Nagrada za preseganje kvote

Za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote je potrebno preko SVZI.net elektronsko oddati vlogo. Sklad bo vlogo obravnaval in vam preko SVZI.net elektronsko izdal odločbo. Obrazec, ki ga je potrebno izpolniti, najdete na SVZI.net.

Po e-prevzemu odločbe za nagrado za preseganje kvote boste mesečno vlagali zahtevek za izplačilo nagrade, ki ga morate oddati elektronsko preko SVZI.net najkasneje v roku 2 mesecev od zadnjega dne meseca, za katerega vlagate zahtevek - npr. za januar, najkasneje do 31. 3. V roku 30 dni od e-oddaje zahtevka bo sklad na vaš TRR nakazal nagrado.

Če je invalidnost nastala zaradi omenjenih vzrokov v času zaposlitve pri trenutnem delodajalcu, za zaposlenega invalida ne morete uveljavljati vzpodbud zaradi preseganja kvote, torej tudi nagrade ne. Invalid se všteva v kvoto, ne pa v preseganje kvote in zanj ne morete uveljavljati nagrade.

Najprej razvrstite vse invalide po kronološkem načelu. Za invalide nad kvoto, katerih invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, lahko uveljavljate nagrade za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevka za PIZ, zato od invalidov nad kvoto odštejete invalide, katerih invalidnost je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

  • nagrada za preseganje kvote,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
  • subvencije plače.

Pravica do nagrade se z odločbo prizna za največ 12 zaporednih mesecev, vendar v okviru teh 12 mesecev sklad izplača nagrado za mesec, v katerem presegate kvoto. 

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje, pri čemer sta nagrada in oprostitev plačila prispevkov vzpodbudi, pogojeni s preseganjem kvote.

Upravičenci morajo sredstva iz naslova nagrade prikazati na posebnem, za to odprtem kontu in jih porabiti za namene, ki so predpisani. Glede tega lahko več informacij dobite na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O namenski  porabi ste dolžni poročati Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če sredstev ne porabite ali jih ne porabite namensko, ste jih dolžni vrniti Republiki Sloveniji oz. skladu.

Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje v roku 2 mesecev od zadnjega dne meseca, za katerega vlagajo zahtevek - npr. za januar, najkasneje do 31. 3. Uveljavljanje zahtevkov za izplačilo po izteku navedenega roka ni možno.

Če imate zaposlenih več invalidov in želite po kronološkem načelu določiti invalide, ki so zaposleni nad kvoto, je treba upoštevati datum prve pogodbe o zaposlitvi pri vas oz. vašem pravnem predhodniku, če je šlo za prevzem delavcev.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani