Nadzori in prekrški

ZZRZI ureja tudi prekrške zaradi neplačevanja obveznosti glede kvote in nadzore.


Prekršek zaradi neplačevanja obveznosti glede kvote - 92. člen ZZRZI:

 • Z globo od 400 do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote iz 65. člena ZZRZI.
 • Z globo od 1.200 do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI.
 • Z globo od 400 do 2.000 se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek neizpolnjevanja obveznosti plačila prispevka, z globo v višini od 800 do 4.100 evrov pa odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek navajanja napačnih podatkov z namenom izogibanja obveznostim iz naslova kvote.


Vrste nadzora in pooblastila za izvajanje po ZZRZI:

 • strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije, ki jih imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, 
 • finančni nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije, 
 • nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v zvezi z izvajanjem storitev zaposlitvene rehabilitacije in izvajalcev programov socialne vključenosti, zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada in ZZZS, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, 
 • nadzor nad izvajanjem pravic glede delovnih razmerij in zaposlovanja po tem zakonu, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 
 • nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja sklad, 
 • nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote, ki ga izvaja sklad oziroma njegov pooblaščenec, 
 • nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena ZZRZI in nagrade za preseganje kvote iz 75. člena ZZRZI, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo in 
 • nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov, ki ga izvaja Inštitut RS za rehabilitacijo in o rezultatih nadzora poroča ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani