Dijaki / Študenti / Delodajalci / Novice / 01 Jun 2020

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Ukrepi s področja štipendiranja

Uveljavljanje izjemnih dosežkov – Zoisove štipendije

Vlagatelji za dodelitev Zoisove štipendije bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). Prav tako bodo lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.


Napredovanje v višji letnik in zaključek izobraževalnega programa – vse štipendije*

Zakon o interventnih ukrepih (58. člen) omogoča, da štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 miruje, štipendija pa se ne izplačuje, če štipendist ne napreduje v višji letnik ali do 30. septembra 2020 ne zaključi izobraževalnega programa oziroma ne pridobi višje ravni izobrazbe.


Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Zakon določa tudi ukrepe na področju sofinanciranja kadrovskih štipendij, in sicer podrobneje glede:

  • odpovedi pogodbe o zaposlitvi štipendistu zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo (pod določenimi pogoji delodajalec ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja kadrovske štipendije),
  • možnost podaljšanja roka za zaključek izobraževanja štipendista, ki je že zaposlen pri delodajalcu,
  • prenehanja delodajalca zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo in obveznostjo zaposlitve štipendista,
  • onemogočenega opravljanja delovne prakse zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo,
  • možnosti zamika izplačila štipendij za največ šest mesecev, pod določenimi pogoji.

Podrobneje so ukrepi in pogoji za uveljavitev le-teh določeni v 59. členu ZIUOOPE.


Odlog vračila in obročno vračanje – vse štipendije*

Interventni ukrepi omogočajo, da se že sklenjeni dogovori o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije podaljšajo za eno leto, in sicer pod pogoji, določenimi v 60. členu ZIUOOPE. Štipendist mora pred iztekom roka za plačilo na sklad podati prošnjo za spremembo dogovora z dokazili.

*Določila veljajo za vse štipendije, opredeljene v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1).


Ukrepi s področja invalidskega varstva

Zvišanje subvencije plače za invalide

Zakon o interventnih ukrepih v 56. členu določa, da so invalidska podjetja, zaposlitveni centri in delodajalci, ki zaposlujejo invalide, ki jim je (v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov) priznana pravica do subvencije minimalne plače pri skladu, upravičeni do izplačila iz naslova subvencije plače, povečanega za 10 % skupnega sicer pripadajočega zneska po potrjenem zahtevku.

Za zaposlitvene centre, ki za zaposlene invalide na zaščitenih delovnih mestih uveljavljajo subvencijo plače pri skladu, velja obveznost spoštovanja omejitve tako, da skupna višina izplačane subvencije od sklada in subvencij iz drugih javnih sredstev ne sme presegati 75 % plač invalidov.

Ukrep velja za zahtevke, ki jih delodajalci oddajo za plače, izplačane za obdobje od 1. junija 2020 do vključno 31. decembra 2020.

Izdane odločbe ostanejo v veljavi, pri oddaji zahtevka za povračilo subvencije plače pri skladu ni potrebno spreminjati sicer veljavnega priznanega odstotka, obračun povečanja po navedenem ukrepu se izvede avtomatsko ob potrditvi zahtevka že na podlagi zakona. Več informacij najdete tukaj.


Ponovno tečejo vsi upravni roki

Še enkrat velja spomniti, da od danes ponovno tečejo vsi roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Roki za prijavo na skladove razpise, ki so bili podaljšani zaradi ukrepov, se tako iztečejo 9. junija 2020.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani