Izterjava neplačanega prispevka za invalide

Sklad na podlagi določil Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) nadzira izpolnjevanje obveznosti zavezancev kvotnega sistema zaposlovanja invalidov. Prvi odstavek 6. člena ZZRZI določa, da se v postopku uveljavljanja pravic po tem zakonu uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Nadalje pa drugi odstavek istega člena določa, da se glede obračunavanja in plačevanja obveznosti po tem zakonu uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.

Zavezanec po določbi 5. člena Uredbe in upoštevaje določbe ZZRZI lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da ima zaposleno predpisano število invalidov, s sklenitvijo in obojestransko izpolnitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom pod pogoji, kot izhajajo iz 64. člena ZZRZI ali tako, da plača v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in sicer na transakcijski račun: SI56 01100-6000042024, sklic: davčna številka zavezanca.

V skladu s 65. členom ZZRZI in 7. členom Uredbe je delodajalec, ki kvote ne izpolni z zaposlenimi invalidi niti z nadomestno izpolnitvijo, dolžan mesečno, do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, obračunati in plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % vsakokrat veljavne minimalne plače, objavljene v Uradnem listu RS, za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote. 

Zavezanec, ki obveznosti ne izpolni pravočasno, je skladno z določbami ZZRZI in Uredbe v zamudi z izpolnitvijo obveznosti od prvega naslednjega dne po poteku roka za izpolnitev obveznosti do plačila. Sklad zamudne obresti obračuna po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri, skladno z 96. členom ZDavP-2.

Če ima delodajalec neporavnane obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbude, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z določbami zakona, ki urejajo davčni postopek.

Sklad zavezancu, ki prispevka ni plačal v roku (to je do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec), izda opomin za plačilo neplačanega prispevka. Zoper opomin ni možna pritožba, lahko pa zavezanec pisno ali po telefonu preveri in uskladi stanje, v kolikor se ugotovijo dejanska razhajanja pri obračunu kvote ali plačilu prispevka.

V kolikor sklad tudi po opominu ne prejme plačila prispevka, skladno z 65. členom ZZRZI izda odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov in podlaga za izvršbo prispevka. Sklad navedeno odločbo nadalje posreduje v izvršbo na FURS. Postopek izvršbe se prične in vodi skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek.

ZZRZI ne vsebuje določb glede odloga, obročnega plačila, odpisa oziroma delnega odpisa dolga iz naslova neplačanega prispevka po 65. členu in skladu ne dajejo pooblastila, da o tem odloča, zato sklad nima pravne podlage odločati o tovrstnih vlogah.

INSOLVENTNI POSTOPKI IN IZBRISI SUBJEKTOV (ZAVEZANCEV)

Poleg izterjave neplačanega prispevka za invalide pod kvoto sklad spremlja tudi postopke in ukrepa skladno z veljavno zakonodajo, to je ZZRZI, ZFPPIPP in ZGD-1.

V primeru začetka postopka zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja (prisilna likvidacija in izbris iz sodnega registra) ali  redne likvidacije dolžnika sklada iz naslova neplačanega prispevka, nerealizirane nadomestne izpolnitve kvote ali neupravičeno prejetih vzpodbud, sklad prijavi terjatve v navedene postopke in spremlja postopke do njihovega zaključka. V primeru prerekanja terjatev sklad vloži ugovor oziroma tožbo zoper seznam preizkušenih terjatev. Redno se spremlja morebitna poplačila terjatev v insolventnem postopku.

V primeru začetka postopka izbrisa iz sodnega registra sklad ugovarja takemu sklepu, da prepreči izbris pravnega subjekta. V kolikor gre za izbris samostojnega subjekta, se izterjava nadaljuje zoper fizično osebo. V kolikor gre za izbris zaradi pripojitve k drugemu subjektu, se terjatve prenese na prevzemnika in se ga pozove k plačilu.

IZTERJAVA NEUPRAVIČENO SPREJETIH VZPODBUD

Zavezanec, ki neupravičeno prejme katerokoli od vzpodbud, je le to dolžan vrniti.

V kolikor sklad ugotovi, da je prišlo do neupravičeno izplačane vzpodbude, ki je bila priznana z odločbo sklada, nadaljuje postopek skladno z 260. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, ki navaja, da se postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva (odločba, dokončna v upravnem postopku) obnovi. Hkrati s sklepom o obnovi postopka, sklad zavezanca pozove k vračilu neupravičeno prejetih vzpodbud in nato izda odločbo s katero ugotovi neupravičenost izplačila, in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude ter zamudnih obresti skladno z določili zakona, ki ureja davčni postopek od dneva prejema vzpodbude do vračila.

V primeru, da delodajalec dolga ne vrne, predstavlja ta odločba izvršilni naslov, po katerem bo FURS uvedel in vodil postopek davčne izvršbe.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani