Novice / 13 Nov 2017

Najava objave novega javnega razpisa Po kreativni poti do znanja

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma v novembru 2017 objavil nov javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (PKP).

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti (dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

Prijavitelji

Na javni razpis se bodo lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog: v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži:

 • za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov,
 • za študijsko leto 2018/2019 največ 3 projekte,
 • za študijsko leto 2019/2020 največ 3 projekte.


V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov iz prejšnjega odstavka za vsako svojo članico, ki je nosilka za izvajanje posameznega projekta

Posamezen projekt:


 • mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika,
 • lahko traja od tri do pet mesecev,
 • vanj se lahko dodatno vključi še en drugi partner, ki je lahko organizacija iz gospodarskega in družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja,
 • lahko izvaja tudi dodatno dejavnost 2: medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).


Upravičeni stroški javnega razpisa

Financiranje bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer:


 • standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja iz (ne)gospodarstva (enota je urna postavka);
 • standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo (enota je urna postavka).


Dodatne informacije

Več informacij bo objavljenih po objavi razpisa na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si). Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel predstavitvene delavnice – točni datumi delavnic bodo objavljeni na spletni strani, kjer bo objavljen razpis.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani