Delodajalci / Posamezniki / Novice / 03 Dec 2021

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov smo predstavili spodbude za delodajalce pri zaposlovanju invalidov

Sklad je danes, 3. 12. 2021, ob mednarodnem dnevu invalidov na spletnem srečanju predstavil kvotni sistem ter finančne in druge vzpodbude, ki so na voljo delodajalcem pri zaposlovanju invalidov. Srečanja se je udeležilo več kot 80 predstavnikov delodajalcev in zainteresirane javnosti.

Pravica do dela je namreč ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Slovenija je podpisnica mednarodne konvencije o pravicah invalidov, ta pa varuje in invalidom zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva, države podpisnice pa jim priznavajo pravico do dela enako kot drugim, spodbujajo zaposlovanje in ohranjanje zaposlitve invalidov.

To je v uvodnem nagovoru udeležencem poudaril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in povedal, da je Slovenija je že leta 2008 med prvimi državami ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov, na podlagi te pa sprejela zakonodajne in druge spremembe za njeno izvajanje in izvajanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. »S sprejetjem Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je Slovenija uredila pravico do poklicne rehabilitacije, izboljšala zaposlitvene možnosti za invalide in z odpravo ovir in ustvarjanjem enakih možnosti vzpostavila pogoje za enakovredno udeležbo invalidov na trgu dela«, je poudaril Cigler Kralj.

Direktor sklada Franc Pristovšek je izrazil prepričanje, da je srečanje priložnost za izmenjavo mnenj in prepoznavanje možnosti za polno in učinkovito sodelovanje ter vključevanja invalidov v delovno okolje. Poudaril je, da je eno pomembnih varoval, ki zagotavljajo vključenost invalidov v delovno okolje, sistem invalidskih kvot in zavezanost delodajalcev k izpolnjevanju teh: »Z izpolnitvijo se zagotavlja spoštovanje in uresničevanje temeljnih pravic, ne le v delu izpolnitve kvote, temveč tudi v delu podpore delodajalcem, ki invalide zaposlujejo«.Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje na eni strani kot dolžnost delodajalcev, da izpolnijo kvoto zaposlenih invalidov ali plačajo prispevek v primeru neizpolnitve kvote, na drugi pa s finančnimi vzpodbudami za delodajalce, ki invalide zaposlujejo ob izpolnitvi zakonskih pogojev za priznanje pravice do le-teh. Aleksandra Kuhar, vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ter sodelavki oddelka Mateja Jazbinšek in Anja Pišek so predstavile kvotni sistem in elektronsko poslovanja preko Svzi.net ter (finančne) vzpodbude za delodajalce pri zaposlovanju invalidov.

Delodajalci lahko kvotno obveznost izpolnijo na tri načine, z zaposlitvijo invalida, z nadomestno izpolnitvijo kvote in s plačilom prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Zaposlitev invalida pomeni, da delodajalec, zavezanec za kvoto, zaposli zakonsko določeno število invalidov. V nasprotnem primeru je delodajalec, zavezanec za kvoto, ki invalidov ne zaposluje, ali jih ne zaposluje v celotnem obsegu, dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote. Zavezanec, ki ne zaposluje potrebnega števila invalidov, lahko svojo obveznost plačila prispevka zmanjša tako, da sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, skladu napove nadomestno izpolnitev kvote in o realizaciji odobrene napovedi poroča. Na podlagi odobrene napovedi nadomestne izpolnitve kvote in oddanih mesečnih poročilih o realizaciji se iz zneska stroškov dela preračuna, ali je in za koliko invalidov zavezanec izpolnil svojo kvotno obveznost s pomočjo nadomestne izpolnitve kvote.

Iz omenjenih prispevkov pa na drugi strani sklad dodatno motivira delodajalce s priznanjem finančnih vzpodbud, kot so nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, subvencije plač invalidom, plačilo stroškov podpornih storitev, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, ki jih sklad tudi izplačuje. Pri oprostitvi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa pravico zgolj prizna, sredstev ne izplačuje, temveč na podlagi oprostitve ustvarijo delodajalci prihranek. Sklad izplačuje tudi sredstva za prilagoditev vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida.

Podrobne informacije o kvotnem sistemu in vzpodbudah so na voljo na spletni strani sklada.

Največ vprašanj udeležencev, na katera so sodelavke sklada z veseljem odgovorile, se je nanašalo na konkretne situacije pri zaposlovanju invalidov. Sklad pa je že na današnjem srečanju napovedal, da bo – tako kot letos – tudi v letu 2022 organiziral dve do tri poglobljene delavnice s podrobnejšimi informacijami in podrobnejšo ponovno predstavitvijo tudi elektronskega portala SVZI.net za vse zainteresirane.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani