Posamezniki / Novice / 08 Apr 2021

Predstavniki invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov osvežili poznavanje področja vzpodbud za zaposlovanje invalidov

Sklad je 26. marca, 1. in 8. aprila 2021 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre izvedel spletne delavnice o vzpodbudah za zaposlovanje invalidov. Tako je skupno več kot 90 udeležencev z zanimanjem prisluhnilo predstavitvi ključnih informacij s področja, predstavili so svoje izkušnje in neposredno dobili odgovore na vsa vprašanja.

Sodelavke Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov so udeležencem, predstavnikom invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, predstavile subvencijo plače invalida, nadomestno izpolnitev kvote in tudi vzpodbudo prilagoditve delovnega mesta. Udeleženci so tako osvežili informacije o tem, kako izpolniti vlogo, da bo ta popolna, in zahtevek, da bodo podatki pravilni in ažurni, zlasti pri subvencijah in prilagoditvi delovnega mesta, ter o vsebinskih in časovnih pogojih, nujnih za odobritev napovedi nadomestne izpolnitve kvote in upoštevanje njene realizacije na podlagi poročil. Seznanili pa so se tudi z najpogostejšimi pomanjkljivostmi in nejasnostmi, ki se pojavljajo v praksi pri sami oddaji vlog in kako jih odpraviti.

Delodajalci, ki so zavezanci za kvoto in kvote ne izpolnjujejo z zaposlenimi invalidi, lahko imajo namreč z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in z izpolnitvijo nadomestne kvote (pogoj oddana in odobrena napoved ter oddana in potrjena poročila o realizaciji) znižajo obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju delodajalca in invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. Nadomestno izpolnitev kvote je mogoče napovedati za največ 12 mesecev koledarskega leta, po tem obdobju je potrebna nova napoved. Napoved o nadomestni izpolnitvi kvote je možno oddati izključno elektronsko prek SVZI.net, in sicer delodajalec odda najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Udeleženci so osvežili celotni postopek oddaje napovedi in kaj vse mora vključevati, pogodba na primer je nujna priloga k napovedi, ter pomembne roke, ki jih je treba spoštovati. Postopek oddaje napovedi so si ogledali tudi na konkretnem primeru. Na enak način so obravnavali tudi poročila o realizaciji, predvsem v delu rokov za oddajo, najbolj pogostih nedoslednosti ali pomanjkljivosti, zlasti v delu nujnosti zagotovitve pravilnih podatkov o zneskih, pravilne izbire obdobja, za katero se poročilo oddaja in predvsem nujnosti potrditve poročila, kar morata storiti obe pogodbeni stranki.

Pri subvenciji plače invalida se pogosto dogaja, da niso priložene vse ali pa ustrezne priloge, kot so kopija odločbe o invalidnosti, ocena izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, veljavna pogodba o zaposlitvi, dopolnilno mnenje o ustreznosti delovnega mesta. Pri vlogah je treba preveriti vse podatke in dopolnitve, smiselno jo je poslati priporočeno. Paziti je treba na to, da je vlogi priloženo pooblastilo invalida, kadar ta delodajalca pooblašča za zastopanje v postopku. Pravica do subvencije se prizna naslednji mesec od vložitve vloge in predstavlja del siceršnje plače invalida. Pri oddajanju mesečnih poročil pa je pomembno, da se ažurira kontakte, prav tako pa morajo biti na poročilih navedeni vsi drugi podatki, kot je število ur efektivnega dela itd., ter vse morebitne spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost (primer nastopa starševskega dopusta). Spoštovati je treba rok za oddajo poročil, ki je 30 dni po izplačilu plače. Poskrbeti pa je treba za pravočasnost oddaje poročila tudi v primeru odsotnosti pooblaščene osebe.

Prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo je vzpodbuda, namenjena podpori delodajalcem, ko zaposlijo invalida. Delodajalec lahko zaprosi sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo. Prilagoditev delovnega mesta je financirana v višini dejanskih stroškov, vendar v delu razlike med potrebnimi stroški za prilagoditev delovnega mesta za invalida in stroški, ki bi jih imel delodajalec pri zaposlitvi neinvalida na istem delovnem mestu.

Predstavniki invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov so poleg izčrpnih predstavitev in praktičnih napotkov, kako pravilno izpolniti vlogo ali oddati poročilo, iz prve roke dobili pojasnila in odgovore vprašanja, delili pa so tudi svoje izkušnje in mnenja. Sicer več informacij o delovanju oddelka, pravicah in obveznostih iz naslova zaposlovanja invalidov in kvote najdete na https://www.srips-rs.si/zaposlovanje-invalidov.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani