Delodajalci / Posamezniki / Novice / 04 Dec 2023

S spletnim dogodkom smo obeležili mednarodni dan invalidov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je letošnji mednarodni dan invalidov obeležil s spletnim dogodkom Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija ter vzpodbude delodajalcem. Skupaj s s strokovnjaki posameznega področja smo govorili o pomenu zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter hkrati predstavili kvotni sistem in vzpodbude delodajalcem. Dogodka se je udeležilo več kot 120 udeležencev.

Slovenija je podpisnica mednarodne Konvencije o pravicah invalidov, ta pa varuje in invalidom zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kamor sodi tudi pravica do dela, zato države podpisnice spodbujajo zaposlovanje in ohranjanje zaposlitve invalidov. Na skladu si z izvedbo tovrstnih dogodkov prizadevamo k ozaveščanju o enakovrednem vključevanju invalidov v delovno okolje ter hkrati želimo predstaviti delodajalcem in invalidom možnosti, ki so jim na voljo.

V imenu gostitelja srečanja, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, je udeležence uvodoma nagovorila direktorica sklada mag. Barbara Leder, ki se je v uvodu zahvalila tudi zelo odzivni in srčni ekipi sodelavk, ki vestno rešuje vse zahtevke in prošnje delodajalcev. Udeležence je nato nagovoril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki je izpostavil: »Jaz vsem skupaj želim, da bi današnja konferenca pripomogla k izmenjavi izkušenj in znanj med vami. In da bomo skupaj ta sistem, ki ga imamo, naredili še boljšega, da bomo po vseh kazalnikih, kar se tiče invalidov, v Evropi, kot smo bili sedaj za marsikoga zgled«.

Sledila je predstavitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jo je izvedel g. Damjan Žnidarčič iz Centra za rehabilitacijo invalidov Celje. Izpostavil je, da je cilj zaposlitvene rehabilitacije usposobiti nezaposlene osebe za ustrezno delo, za uspešno in čim bolj samostojno vključitev v delovno okolje ali spremembo njihove poklicne kariere. Invalid z vključitvijo v usposabljanje na delovno mesto spozna delodajalca, se usposobi za opravljanje dela ter tudi ugotovi, ali je to delo ustrezno zanj, prav tako širi socialno mrežo ter razvija delovne potenciale. Na drugi strani pa tudi delodajalec spozna invalida, ugotovi njegove prednosti in oceni, ali je primeren za zaposlitev.

Predavatelj - Damjan Žnidarčič

Damjan Žnidarčič

Predavateljica - Aleksandra Kuhar

Aleksandra Kuhar

Peter Šalej iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v nadaljevanju predstavil proces poklicne rehabilitacije. Le-ta pomaga posameznikom pri vrnitvi ali ohranjanju njihove zaposljivosti po kakršnikoli omejitvi zaradi invalidnosti in jim na ta način omogoči, da odkrijejo svoje potenciale in se vključijo v delovno okolje na način, ki ustreza njihovim zmožnostim. Med predstavitvijo je ponazoril številne primere iz prakse za prilagoditev različnih poklicev - orodjarja, pismonoša, programer, učitelja, kmetice ipd., ki imajo različne težave (vid, kolki, koleni, hrbet ipd.) in prikazal rešitve, ki so jih v konkretnih primerih pripravili (dvižne mize, večje zaslone, električni voziček, razlagalni voziček idr.).

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah invalidov in delodajalcev glede vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov in o obveznostih zaradi neizpolnitve kvotne obveznosti. Aleksandra Kuhar, vodja Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, je pojasnila, da kvotna obveznost pomeni obveznost delodajalca, zavezanca za kvoto, da zaposli določeno število invalidov. V nasprotnem primeru je delodajalec, zavezanec za kvoto, ki invalidov ne zaposluje ali jih ne zaposluje v celotnem obsegu, dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote. Sklad pa tudi dodatno motivira delodajalce s priznanjem finančnih vzpodbud za zaposlene invalide, kot so nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov zaradi preseganja kvote, subvencije plač invalidom, plačilo stroškov podpornih storitev, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, ki jih sklad tudi izplačuje.

Peter Šalej, Barbara Leder, Aleksandra Kuhar, Damjan Žnidarčič

Peter Šalej, Barbara Leder, Aleksandra Kuhar, Damjan Žnidarčič

Ob koncu je sodelavka sklada Barbara Čufer predstavila še projekt Prometej, katerega namen je uskladiti poklicno in zasebno življenje, kar je še posebej pomembno tudi za invalidne osebe. Sklad je eden od partnerjev v projektu.

Kljub spodbudam, ki jih izvaja sklad za zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, so namreč invalidne osebe kot ena izmed najbolj ranljivih skupin še vedno prepogosto prikrajšane za priložnosti za sodelovanje na trgu dela. Naj bo ta spletni dogodek opomnik, da lahko z usmerjenimi prizadevanji in podporo spremenimo življenja invalidov ter obogatimo našo družbo. Skupaj lahko ustvarimo bolj vključujočo in enakopravno prihodnost za vse.

Vabilo na spletno delavnico - nadomestna izpolnitev kvote

V četrtek, 14. 12. 2023, za delodajalce pripravljamo spletno delavnico: Nadomestna izpolnitev kvote, ki je eden izmed načinov izpolnitve obveznosti zaposlitve invalidov. Vabljeni!

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani